Home

Structuur FOD Financiën

Algemene administraties FOD Financiën

Douane en accijnzen | FOD Financiën

Structuur en diensten. adviseert administraties en diensten van de FOD Financiën beheert het geheel van de objectieve geschillen, zoals annulatieberoepen en kortgedingen voor het Grondwettelijk hof,. De FOD Financiën is de Federale Overheidsdienst van Belgi De FOD Financiën zag het levenslicht als het ministerie van Financiën bij de oprichting van België in 1830 als een van de vijf oorspronkelijke ministeries. Dit ministerie was bevoegd voor de belastingen, de staatskas en de begroting Voor het 1ste semester 2021 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 8,0%.. De wettelijke rentevoet voor het jaar 2021 bedraagt 1,75%. (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000)

Federale overheidsdienst (FOD) is de naam voor de in 2001 en 2002 hervormde federale ministeries in België, ingevoerd door de eerste regering-Verhofstadt (1999-2003). De verantwoordelijke minister voor deze hervorming was Luc Van den Bossche, minister van ambtenarenzaken en modernisering van de openbare besturen.. Het hervormingsplan werd uiteengezet in een nota van 16 februari 2000 met als. De politieke leiding van het ministerie van Financiën bestaat uit de minister van Financiën, de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris Toeslagen en Douane. De ambtelijke leiding is verenigd in de bestuursraad. Het ministerie van Financiën bestaat uit de volgende organisatieonderdelen Ik ben adviseur bij de FOD Financiën. In 1982 begon ik er als ambtenaar en deed ik de controle van de fiscale verplichtingen bij vennootschappen. Sinds '91 ben ik er diensthoofd. Ondertussen heb ik weddeschaal A3 en val ik onder het middle management (middenkader) De FOD Financiën is opgebouwd uit verschillende algemene administraties. De 'Algemene Administratie van de Inning en de Invordering' van de FOD Financiën is sinds 1 juli 2015 gereorganiseerd. Er zijn nieuwe diensten opgericht en bij de operationele diensten van deze Administratie zijn er aanpassingen doorgevoerd

het leiden van overheidsopdrachten m.b.t. aankopen voor de gehele FOD Financiën en andere federale overheidsdiensten het logistiek management binnen onze FOD, dit houdt onder meer in: het beheren van de dienstgebouwen en verzekeren van een veilige en comfortabele werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD Formeel werd de FOD Financiën opgericht bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 om in de plaats te treden van het vroegere ministerie. In de nieuwe structuur van de FOD Financiën, die op 1 december 2000 door de Ministerraad werd goedgekeurd, werden de basisopdrachten van het departemen

Structuur FOD Financiën: wie ziet door de bomen het bos

Nieuwe structuur FOD Financiën - PDF Gratis downloa

Bevoegdheden De algemene administratie der Douane en accijnzen is verantwoordelijk voor De herschikking van de diensten van de FOD Financiën is de volgende stap. Dit moet een performantere organisatie met een duidelijke structuur opleveren waar burgers en ondernemingen terechtkunnen. De nieuwe structuur moet Financiën in staat stellen om sneller en beter te werken omdat het dossier van één burger/onderneming voortaan binnen één dienst behandeld zal worden De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën beheert omvangrijke documentatie over patrimonium (zowel roerende als onroerende goederen). De AAPD bestaat uit vier diensten. Administratie Opmetingen & Waarderingen (het kadaster) De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën is belast met de controle op de naleving van de verplichting van de informatieplichtigen om informatie aan het CAP mee te delen. Indien inbreuken worden vastgesteld, kan een administratieve geldboete van 50.000 tot 1.000.000 euro worden opgelegd, en zelfs meer in geval van herhaling De FOD Financiën zal je nooit per sms vragen om een betaling te doen! Een betaling doen aan de FOD Financiën kan alleen op de volgende manieren: online via MyMinfin via een overschrijving naar een van onze officiële rekeningen met de volgende structuur BEXX 6792 XXXX XXX

Beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Informatieveiligheid - algemene beleidsverklaring Bescherming van persoonsgegevens - Ons cookiebelei De FOD Financiën vraagt om daarop niet in te gaan. Een betaling doen aan de FOD Financiën kan alleen op de volgende manieren: online via MyMinfin via een overschrijving naar een van onze officiële rekeningen met de volgende structuur BEXX 6792 XXXX XXXX in één va. Nieuwe structuur van de FOD Financiën. Ingezonden op do, 24/11/2016 - 16:29. In onze nieuwsbrief van augustus hebben we het reeds gehad over de hervormingen binnen de fiscale diensten van de FOD Financiën. Sinds 1 juli 2016 is er voor elke belastingplichtige maar 1 kantoor meer bevoegd voor het beheer van alle materies.

Welkom bij de FOD Financiën! 4 A) Over de FOD Financiën 4 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Waarden 5 4. Structuur & diensten 5 B) Je eerste werkweek 6 1. Je stamnummer 6 2. Je FIN-badge 6 3. Je laptop 6 4. Je telefoon 6 5. Je e-mailadres en je paswoord 6 6. De multifunctionele printers (MFP) 6 7. Een tussenkomst in je kosten woon-werkverkeer 7 8 De FOD Financiën verbindt zich ertoe, elk kledingstuk dat hem is toevertrouwd, te. betalen, ingeval het dient te worden vervangen tengevolge van een toevallige. beschadiging welke niet meer herstelbaar is. De vervangingswaarde is te bepalen door de inschrijver in de offerte Bekijk de openingsuren voor Contactcenter FOD Financiën - Inlichtingen belastingen, registratie Hij lijkt echt, de sms van de FOD Financiën. U hebt een openstaande schuld en hebt niet gereageerd op meerdere herinneringen. Als u vandaag geen 12,88 euro betaalt, zal een deurwaarder overgaan.

NL; FR; DE; Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be Annucom De FOD Financiën waarschuwt dat dit niet klopt en raadt aan niet te reageren op die mail. Er staat ook een typfout in de mail: voldoende staat er als 'vodoende' Doel, leden, structuur en financiën. Doel . Het doel van de gemeente is het herstel van de mens naar het voorbeeld van Jezus Christus en het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Om dit doel te bereiken wordt in de gemeente uitvoering gegeven aan o.a. onderzoek en prediking van het Woord van God,. Structuur van de FOD Hierboven vindt u het organigram van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die geplaatst is onder de politieke autoriteit van de minister van Werk. Bovenaan het organigram staat het Directiecomité , dat geleid wordt door de Voorzitter van het Directiecomité FOD Financiën. Koninklijke Munt van België; SPF Finances. Monnaie Royale de Belgique; Periode: 1814 - 2017. Rubriek Nationaal/Federaal. Financiën (I1_5) Omvang geïnventariseerd 130.00 m. Laatste bestanddeelnummer 3431.00 . Archiefbewaarplaats Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaum

Structuur FOD Financiën: wie ziet door de bomen het bos no

 1. fin.fed.be of @mailing.
 2. Opgepast! Al meer dan 5.200 meldingen van phishing in naam van FOD Financiën. Tussen juni en begin december 2020 werd er al 5.200 keer melding gemaakt van fraudeurs die zich voordoen als de FOD.
 3. FOD Financiën waarschuwt voor een massale phishing-fraude via een overschrijving naar een van de officiële rekeningen met de structuur BEXX 6792 XXXX XXXX of in één van de.
 4. Chaîne officielle du Service Public Fédéral Finances (Ministère des Finances) belge. Vous pouvez y trouver des interviews de nos collaborateurs, des événements auxquels nous avons été.

Directiecomité FOD Financiën

Geachte, Net een fake sms mogen ontvangen van nummer +32 456 36 94 61 Na 17 min nogmaals dezelfde sms opnieuw ontvangen Er word in het bericht beweert.. Volg onze virtuele jobbeurs op donderdag 11 februari. Van 10 tot 19 uur krijg je de kans om ons jobaanbod te ontdekken, de infosessies van onze verschillende administraties te volgen, live te chatten met je toekomstige collega's en onze Facebook Live te volgen Als federale instelling moeten we de wetgeving op de overheidsopdrachten naleven voor onze aankopen (leveringen, diensten of werken). Sinds 1 januari 2013 laten we elektronische aanvragen voor deelname en offertes toe voor de openbare procedures,de beperkte procedures, de onderhandelingsprocedures en de concurrentiedialoog Bij de FOD Financiën bepalen medewerkers grotendeels zelf hoe hun werktijd eruitziet! FOD Financiën: 'Het is niet erg als iemand anders slimmer is' De manier waarop leidinggevenden bij de FOD Financiën vandaag in hun team staan, is voor alle partijen een aanpassing

FOD Financiën investeerde in flexibiliteit, met onder andere een variabel uurrooster, vakantiekinderopvang en gratis middagsportactiviteiten. Flexibeler werken en meer autonomie zijn een echte breuk met het verleden, zegt HR-directeur Kurt Van Raemdonck, die sinds drie jaar grote hervormingen in de FOD Financiën doorvoert Tegelijkertijd brengt de FOD Financiën het CCB op de hoogte zodat aanvallen geblokkeerd kunnen worden. Lees ook: Dit was phishing in 2020, volgens Phished Kamerlid Steven Matheï: 'Ondanks de grotere media-aandacht voor het fenomeen blijven fraudeurs valse berichten versturen en slachtoffers maken, ook via een valse identiteit van de FOD Financiën FOD Financiën, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 11.308 vind-ik-leuks · 540 personen praten hierover · 535 waren hier. Officiële pagina van FOD Financiën

FOD Financiën heeft inmiddels gereageerd op het incident. In een reactie aan Het Nieuwsblad erkend een woordvoerder van de overheidsdienst dat er een lek in hun beveiligingssysteem zit. Uit voorzorg dat de kwetsbaarheid ernstig misbruikt kan worden, is het UBO-register tijdelijk offline gehaald totdat de problemen opgelost zijn Besluit van de Minister van Financiën van 2 november 2012 kenmerk: FM/2012/1554 M, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de Commissie Structuur Nederlandse banken (Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken Hoe Uber met fiscale trucs via Nederland nog altijd belasting ontwijkt (2): Een nieuwe financiële structuur. PV 0 Reactie februari 6, 2021 In april 2019 gooide Uber zijn fiscale structuur om, naar eigen zeggen om te blijven voldoen aan de eisen van de nieuwe wereldwijde belastingomgeving De boekhouder Zoetermeer zorgt voor structuur. 5 februari 2021 / Het hebben van een onderneming brengt een hoop verantwoordelijkheden met zich mee. Boekhouder Zoetermeer: een duidelijk overzicht van de financiën . Wanneer je een boekhouder Zoetermeer inschakelt, dan doe je dit om voor meer duidelijkheid te zorgen De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico's die.

Centrale juridische dienst FOD Financiën

Antwoord op Kamervragen bij de incidentele suppletoire begroting van Financiën 2021 (inzake Herstel Toeslagen) Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de incidentele suppletoire begroting Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-202 Alle officiële info over Fod Financiën - Lier - 2500Krui24 BE_2146717490: email, telefoon, bedrijfsinformatie, toegang kaart, managers,. Deposito's en consignaties plaatsen. Voor de borgtochten met betrekking tot overheidsopdrachten, de wet Breyne, de huurwaarborgen, de vervoersvergunningen, de kansspelen, of gevraagd door een overheidsinstantie en consignaties voor de categorieën 'tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden', 'vereffende vennootschap of vennootschap in vereffening' en 'fondsen na sluiting faillissement' De FOD Financiën waarschuwt eens te meer voor frauduleuze e-mails en sms'en die de ronde doen. Daarin vraagt men je om een zogezegde schuld aan de FOD Financiën af te lossen. Ga daar niet op in

Federale Overheidsdienst Financiën - Wikipedi

 1. ister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de prioriteiten van dit voorzitterschap voorstellen op een plechtigheid in Brussel in aanwezigheid van haar Nederlandse en Luxemburgse collega's Stef Blok en Jean Asselborn, maar gezien de sanitaire evolutie en de uitbraak van nieuwe.
 2. MTAA ontving van De Wilde Ganzen een substantiële bijdrage voor de bouw van het nieuwe office
 3. fin.fed.be Open: elke werkdag van 9 tot 12 uur en op afspraak
 4. stens tien indicatoren moeten worden geselecteerd, waaronder een economische, een milieu- en een sociale indicator
 5. Découvrez ce qui fonctionne bien chez FOD Financiën d'après les personnes qui sont le mieux placées pour le savoir. Obtenez des informations sur les postes, les salaires, la localisation des bureaux ainsi que sur la vision de la Direction. Comparez la rémunération des postes les plus courants et renseignez-vous sur l'équilibre vie professionnelle / privée de l'équipe
 6. Deze pagina gaat over het acroniem van TFIS en zijn betekenissen als Handel financiën institutionele structuur. Houd er rekening mee dat Handel financiën institutionele structuur niet de enige betekenis van TFIS is. Er kan meer dan één definitie van TFIS zijn, dus Bekijk het op ons woordenboek voor alle betekenissen van TFIS één voor één
 7. www.startpagina.n

Sedert 20 april en tot 4 mei 2020 belt de FOD Financiën sommige belastingplichtigen op om hen een afspraak voor te stellen om de aangifte via telefoon in te vullen. De volgende personen krijgen mogelijk een telefoontje van de FOD Financiën De FOD Financiën gaat momenteel door een belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Van nu tot 2017 willen we immers werken op twee vlakken: de herstructurering van ons departement en de voortdurende professionalisering van onze organisatie Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe Bevoegdheid Vaststelling of herschatting van een kadastraal inkomen van onroerende goederen en van materieel en outillering (gebouwd en ongebouwd FOD Financiën - Centrum Buitenland; Share. Facebook. Twitter. Linkedin. E-mail. Print. FOD Financiën - Centrum Buitenland Adres. Kruidtuinlaan, 50 1000 Brussel. België Een food truck opstarten: tips Een artistiek of cultureel project opstarten Ondernemen met een handicap Je beroepsactiviteit thuis uitoefene

Wettelijke rentevoet van toepassing - FOD Financiën

FOD Financiën haalt toepassing UBO-registratie offline wegens veiligheidsprobleem 07/01/21 om 03:26 Bijgewerkt om 10:32 Koen Van den Wijngaert, een IT-consultant, had woensdag via Twitter aangetoond dat hij via de tool makkelijk rijksregisternummers kon achterhalen FOD Financiën, Brussels, Belgium. 11,468 likes. Officiële pagina van FOD Financiën

Federale overheidsdienst - Wikipedi

Maar ook de FOD Financiën zelf heeft nu een eigen formulier waar u dit soort piraterij kan melden. Verdubbeling van het aantal meldingen. Dat formulier bestaat sinds juni 2020 en op die korte tijd zijn er al meer dan 5.200 meldingen gedaan van phishing in naam van de FOD FOD Financiën, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 11.410 vind-ik-leuks. Officiële pagina van FOD Financiën

Organogram ministerie van Financiën Ministerie van

 1. FOD Financiën - SPF Finances | 24.748 volgers op LinkedIn. MyMinFin, mijn fiscaal dossier online - mon dossier fiscal en ligne | De FOD Financiën is een grote organisatie die een 22.000-tal medewerkers telt en die vooral een dienstverlenende rol vervult voor de burgers. De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen
 2. fi n.b
 3. fin.fed.be.Fraudeurs maken soms gebruik van een e-mailadres dat daar sterk op lijkt, zoals @
 4. FOD Financiën, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 11.003 vind-ik-leuks · 386 personen praten hierover · 535 waren hier. Officiële pagina van FOD Financiën
 5. De FOD Financiën haalt de toepassing voor UBO-registratie, het register voor uiteindelijke begunstigden van een vennootschap, tijdelijk offline wegens een veiligheidsprobleem. Een.
 6. fin.fed.be is. Wanneer de links niet leiden naar de volgende url-adressen.
 7. Intussen heeft CERT het probleem doorgegeven aan de FOD Financiën en bevestigt die ook dat het om het UBO-register gaat. Dat staat voor 'Ultimate Beneficial Owners' of 'Uiteindelijk Begunstigden', van juridische entiteiten. Het helpt organisaties om informatie over die personen te verzamelen onder meer voor antiwitwaswetgevingen
Thesaurie | FOD Financiën

De FOD Financiën heeft al meer belastingaangiftes van burgers binnengekregen via Tax-on-web dan verwacht. Maandagochtend, vier dagen voor de deadline, stond de teller op meer dan 1,33. De FOD Financiën maakt gebruikt van een nieuw systeem voor informatieuitwisseling met burgers, rechtspersonen en anderen. Tot nog toe was briefwisseling formeel nog de belangrijkste manier van communiceren, maar het wetsontwerp maakt daar komaf mee Alle officiële info over Fod Financiën - Lokeren - 9160Kaai20 BE_2152282223: email, telefoon, bedrijfsinformatie, toegang kaart, managers,.

Patrimoniumdocumentatie | FOD FinanciënRoerende voorheffing | FOD FinanciënKoninklijke Munt van België | FOD Financiën

- Project 'Kanteling' (reorganisatie FOD Financiën: integratie v.alle pers.leden in de nieuwe organisatiestructuren v.alle entiteiten v.de FOD Financiën): - verslagen Taskforce Kanteling opstellen - mails in inbox+vragen in P&O-ticketsysteem ivm de kanteling behandelen + in 2de lijn beantw. - FAQ K3 opstellen+aanvullen a.d.h.v.bijkomende vrage De FOD Financiën contacteert alvast belastingplichtigen die hulp nodig zouden kunnen hebben. Sinds 20 april en nog tot en met 4 mei 2020 belt de FOD Financiën zo'n 86.000 belastingplichtigen op: die in 2019 hun aangifte hebben laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën De phishing of oplichterij kan zowel telefonisch, via sms of via e-mail gebeuren, waarbij zogezegd in naam van de FOD Financiën particulieren of bedrijven worden geviseerd. Bedoeling is geld of gegevens af te troggelen. De oplichters zijn in deze periode van fiscale aangifte extra actief. 'Het is momenteel een ware plaag

De FOD Justitie publiceert deze maand zijn nieuw verslag Justitie in cijfers 2015-2019. Lees meer. Examen voor wapenhandelaars 10/11/2020. De Federale Wapendienst van de FOD Justitie organiseert een beroepsbekwaamheidsexamen voor wapenhandelaars op 25 en 26 maart 2021 FOD Financiën, Brussels, Belgium. 11,093 likes · 117 talking about this · 535 were here. Officiële pagina van FOD Financiën

Contact | FOD Financiën
 • BMW X1 facelift.
 • Bus huren school.
 • 4K videokaart gaming.
 • Laptoptas leer dames 17 inch.
 • Polisvoorwaarden Allianz Direct woonverzekering.
 • Vegan droogshampoo Kruidvat.
 • Op vakantie naar Suriname corona.
 • Het Parool inloggen.
 • FEE Sittard.
 • Polyurethaanschuim bank.
 • Android Auto WhatsApp Engels.
 • HR ketel aansluiten.
 • Winterlandschap Nederland.
 • OPG tandheelkunde.
 • IPhone scherm wit.
 • Sloep huren Gaasterland.
 • HTML schrijven.
 • Zalm oven aluminiumfolie crème fraîche.
 • Summer guitar songs.
 • Specificeren in een zin.
 • Wizzair annuleren corona.
 • Smaragd ring zilver.
 • Best Hulu movies.
 • Hoekkast keuken afmetingen.
 • Incline push up muscles worked.
 • Houtkachel kopen Marktplaats.
 • Maybelline SuperStay Matte Ink kleuren.
 • Priceless meaning.
 • In opmars betekenis.
 • WoW tbc download.
 • Wat is Generatieve vermeerdering.
 • Mooi Duits woord.
 • AH salades voor op Brood.
 • Mooie caravan.
 • IPhone Backup Extractor Reincubate.
 • Smiley maken.
 • ΔF508 mutatie.
 • Noordkaap Groningen.
 • Bistro galaxy Middelkerke menu.
 • Reisadvies Nepal.
 • Feyenoord koeien shirt.