Home

Gemeenschappelijke regelingen overzicht

Het GR-register biedt de mogelijkheid voor een centraal overzicht van alle bekende gemeenschappelijke regelingen op een heldere en overzichtelijke manier. Het stelt overheden in staat om op een toegankelijke manier aan hun wettelijke verplichting te voldoen Een overzicht te krijgen van alle gemeenschappelijke regelingen en haar deelnemers als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Inclusief contactgegevens, vestigingsplaats, url, wettelijke voorschriften, bevoegdheden en activiteiten. Commercieel gebruik: Doelgroep: Overheidsorganisati

Het Register van Overheidsorganisaties bevat de namen, adressen en andere contactgegevens van de Nederlandse overheidsorganisaties. Ook de persoonsgegevens van (voornamelijk) leidinggevende personen binnen de Nederlandse overheid zijn opgenomen Vormen gemeenschappelijke regelingen. Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen: een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter (Wgr); een gemeenschappelijk orgaan (GO) zonder of met rechtspersoonlijkheid; voorbeelden Stedendriehoek en regio Arnhem Nijmegen (sinds 2016, was voorheen plusregio Sinds augustus 2018 staat het GR-register online. Dit is een centraal register op overheid.nl waar alle informatie over gemeenschappelijke regelingen staat vermeld. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Het opnemen van uw gemeenschappelijke regeling in het GR-register zorgt ervoor dat uw.

Help bij gemeenschappelijke regelingen (GR-register

Een overzicht van gemeenschappelijke regelingen en de daarin deelnemende bestuursorganen is om meerdere redenen van belang. Het maakt het voor bestuursorganen mogelijk om beter af te wegen hoe het beste met anderen kan worden samengewerkt Artikel 1. 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten. Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt. Overzicht gemeenschappelijke regelingen gemeente Beekdaelen. De gemeente Beekdaelen neemt momenteel (peildatum: 1-1-2021) deel aan een 16-tal gemeenschappelijke regelingen. Deze staan hieronder schematisch weergegeven

7 Voorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.pdf: 775.71 KB: 8 Overzicht dialoogbijeenkomsten met gemeenteraden nav Kadernota.pdf: 103.49 KB: 9 Samenvatting besluitvorming Begrotingswijziging Veilig Thuis NHN.pdf: 99.91 K Tot 2006 had de provincie de verplichting een register van Gemeenschappelijke Regelingen bij te houden. Dat werkte in de praktijk niet en inmiddels is het register niet neer verplicht. De gemeente hoort dit zelf bij te houden. Bij het aangaan van een GR kan het nuttig zijn om te weten aan welke GR-en de gemeente al deelneemt. Wordt een register bijgehouden, waar is het te vinden en is het up. Overzicht mogelijke wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen. De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt mogelijk gewijzigd. Er zijn twee wetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer

actuele gemeenschappelijke regelingen Data overhei

 1. Overzicht gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, bedrijven, etc. Totaaloverzicht; versie 29-06-2010 Gemeenschappelijke regelingen: Naam Doel/Beleidsveld Deelnemer/Deelnemende Gemeenten Vertegenwoordiging Opmerkingen Namens Gemeente Coevorden Gemeenschappelijke regeling EMCO-groep Behartigen van de gemeenschappelijke
 2. Overzicht gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen. Bij de GGD kun je onder andere terecht voor vaccinaties, vragen en advies over infectieziekten en gezondheid
 3. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 1. Indexering loon en prijs 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB)
 4. Een gemeenschappelijke regeling met de constructie waarbij de deelnemers taken uitvoeren voor de gemeenschappelijke regeling, worstelt met de vraag of de deelnemers als verwerker van de gemeenschappelijke regeling moeten worden beschouwd en enkele andere vragen op het gebied van privacyrecht
 5. Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. Vormen van intergemeentelijke samenwerking De WGR kent 5 vormen van intergemeentelijke samenwerking
 6. Een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Het Hogeland aan meedoet. Gemeenschappelijke regeling inzake aanleg, instandhouding, beheer en onderhoud van systemen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA's) Deelnemers

Hieronder vindt u het overzicht van het Register van gemeenschappelijke regelingen gemeente Roermond als bedoeld in artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen De VNOG is een gemeenschappelijke regeling (GR) en bestaat uit 22 gemeenten in Noord- en Oost- Gelderland. Bestuurlijk belang/stemverhouding. De VNOG heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gemeente Apeldoorn levert de voorzitter van deze besturen. Op grond van de Wet Veiligheidsregio's is dit de burgemeester Register gemeenschappelijke regelingen 4 1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Op grond van de Wet veiligheidsregio's zijn gemeenten verplicht een GR in het leven te roepen waarbij bepaalde gemeentelijke taken en bevoegdheden worden overgedragen

Verbonden partijen. Gemeenschappelijke regelingen. Home; Paragrafen; Verbonden partijen; Overzicht verbonden partijen; Gemeenschappelijke regelingen Home Overzicht gemeenschappelijke regelingen De gemeente Woensdrecht werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en tussen burgemeesters

Richtlijnen kaders begroting 2022 van de gemeenschappelijke regelingen . In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid Iv3-Informatievoorschrift-2018 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen (v1) blad 6 van 78 . 2 Overzicht Iv3-categorieën Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen Lasten . 1. Salarissen en sociale lasten . 1.1 Salarissen en sociale lasten . 2. Belastingen . 2.1 Belastingen . 3. Goederen en dienste van gemeenschappelijke regelingen. Dit overzicht was nagenoeg volledig. Uit het onderzoek is gebleken dat er twee gemeenschappelijke regelingen (van de 53) zijn, waarvan de provincie nog niet op de hoogte was. Deze twee regelingen zijn inmiddels toegevoegd aan het overzicht van de provincie 1 Register op grond van artikel 27 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een bedrijfsvoering organisatie, de overige GR'-en een openbaar lichaam in de zin van genoemde wet

Gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Someren werkt op verschillende manieren en terreinen samen met andere gemeenten. Vaak worden afspraken over deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling Hieronder vindt u de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Haarlem participeert: Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (opent in een nieuw venster) Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 (opent in een nieuw venster) Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief (opent in een nieuw venster Gemeenschappelijke regeling voor het verrichten van dienstverlening op het terrein van onderwijs tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk; Gemeenschappelijke regelingen overzicht; Help; Acties. Exporteer Gemeenschappelijke regelingen (CSV-formaat).

Overzicht van wijzigingen voor de regeling. Vergelijken van Wet gemeenschappelijke regelingen, inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op . Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Sluit. Over deze. 1. Overzicht van relevante externe wetgeving en interne regelgeving (normenkader 2020 en volgende jaren) 1. Inleiding Met ingang van de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring bij de jaarrekening van o.a. gemeenschappelijke regelingen vernieuwd. De verklaring bevat vanaf 2004 een oordeel over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verankerde publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden tussen openbare lichamen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld gemeenten, provincies of waterschappen Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 1. Indexering loon en prijs 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB)

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bevat slechts een paar bepalingen die betrekking hebben op opheffing van een gemeenschappelijke regeling. Dit overzicht wordt voortdurend geactualiseerd en biedt een uitstekende basis voor de te ondernemen acties met het oog op de liquidatie Voorstel Wet gemeenschappelijke regelingen: er is meer nodig Succesvol interbestuurlijk samenwerken: handreiking Meer nieuws over gemeentelijke samenwerking; Ons standpunt. De VNG wil ruimte voor regionale samenwerking op basis van maatschappelijke vraagstukken Gemeenschappelijke regelingen Voor het raadplegen van de Gemeenschappelijke regelingen zelf verwijzen wij u naar www.overheid.nl.Op deze website staan de actuele versies Douane Nederland zakelijk. Overzicht EVA-landen. En landen Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

Contactgegevens Gemeenschappelijke regelingen Overheid

Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 23: Verordeningen: Acties Authentieke versie (PDF) Informatie over publicatie Gerelateerde documenten Printen Delen. Inhoudsopgave De bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld. b Het Iv3-model 2020 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2020 is hier te downloaden. Lees meer over over Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2020, update 15-05-2020 Het Rijk heeft de Regionaal Historische Centra (RHC's), waaronder HUA, laten weten dat het zich op termijn zal terugtrekken uit de gemeenschappelijke regelingen. Er wordt een andere vorm van structurele samenwerking gezocht waarbij de analoge archieven inclusief de huidige financiering bij de RHC's blijven en de RHC's hun sterke posities in de regio's kunnen behouden/uitbreiden gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt verwezen, het de Wet gemeenschappelijke regelingen betreft zoals deze per 1 januari 2015 zal gelden nadat de Wet van 9 juli 2014, Stb. 2014, nr. 306 in werking is getreden. Hiervoor is gekozen omdat de handreiking anders na ruim een maand zijn actualiteitswaarde al zou zijn verloren

Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 101: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Overige besluiten van algemene strekking. Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 stadsdeel Nieuw-West gemeente Amsterdam Datum publicatie. Overzicht baten en lasten 2018; Toelichting op het overzicht van baten en lasten; Structurele afwijkingen; Informatie Wet Normering Topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen. Home; Paragrafen; Verbonden partijen; Gemeenschappelijke regelingen; Gemeenschappelijke regelingen. Verbonden partijen; Beleid

Video: Wet gemeenschappelijke regelingen - Wikipedi

Gemeenschappelijke Regelingen Voor overheden KOOP

Veelgestelde vragen over het GR-register Overheid

Te continueren gemeenschappelijke regelingen. Hieronder is het overzicht van alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen die per 31 december 2017 tot de categorie 'in beheer' behoren en waar de gemeente haar aandeelhouderschap wenst te continueren Gemeenschappelijke regelingen. Door Ton van der Linden op 29 januari 2020 Delen . Terwijl de raad begin januari uitgebreid discussieert over wel of niet bouwen van een nieuw cultuurhuis op de Brink wordt haast ongemerkt door de gemeenteraad geloodst een rupsje nooit genoeg anders gezegd een drietal gemeenschappelijke regelingen

wetten.nl - Regeling - Wet gemeenschappelijke regelingen ..

 1. Gemeenschappelijke regeling Doelstelling De Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten waarbinnen op regionaal niveau voor de gemeenten taken worden uitgevoerd op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, ruimtelijke ordening en waterbeheersing, volkshuisvesting, onderwijs, economie, arbeidsmarkt, volksgezondheid en zorg (jeugdbeleid, WMO)
 2. Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD (veilig thuis) Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterda
 3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaa
 4. Overzicht van de wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (2e wijziging) 3 Huidige regeling Voorstel wijziging regeling Toelichting lid 2. De archiefbescheiden welke ingevolge de Archiefwet 1995 moeten worden overgebracht, komen te berusten in een door het algemeen bestuur te bepalen locatie. Art. 32 lid 1
 5. g gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt de bevoegdheden tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en directie zodanig te verdelen dat het IPP slagvaardig kan opereren en tevens democratische legitimatie gewaarborgd is

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Overzicht Capelse regelgeving. Algemeen Openbare orde en veiligheid Bestuur en recht Gemeenschappelijke regelingen GR IJsselgemeenten GR Metropoolregio Personeel en organisatie Financiën en economie Samenleving Sociale zaken IJsselgemeenten Ruimtelijke ordening,. De reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen middelen te dekken. Financiële kengetallen Uit de begroting 2018 van de Regionale ambulance voorziening volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen (x € 1.000)

Register gemeenschappelijke regelingen Beekdaele

 1. gen. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter BV (ROM
 2. gemeenschappelijke regelingen besteden in hun beleid op het terrein van financieel toezicht. overzicht bij van het aantal regelingen waarop ze ing van het financieel toezicht heeft de provincie het . Uit dit onderzoek bleek dat dit overzicht op twee els toegevoegd
 3. Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) Onderdelen. Bureau Drechtsteden, beleid en staf, regiogriffie en CIO (BD) Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) inhoud en geld met elkaar te verbinden en zo te zorgen voor een overzicht waarin blijkt welke keuzes mogelijk zijn om de kosten terug te dringen qua beleidsaanpassing en het effect op het.
 4. Gemeenschappelijke regelingen. Beleid en ontwikkelingen; Overzicht van Verbonden partijen. Gemeenschappelijke regelingen. Regionaal Bureau Leerplicht; Veiligheidregio Brabant-Noord; Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD) Kleinschalig Collectief Vervoer; Stadsgewest 's-Hertogenbosch (alleen stortplaats
 5. 2.5 Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 30 2.6 Wet Normering Topinkomens verantwoording Gemeenschappelijke Regeling 30 2.7 Gemiddeld aantal werknemers 31 Controleverklaring 32 BIJLAGEN Overzicht materiële vaste activa 37 Resultaatverdeling 38 Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling te Heerlen 2/3
 6. Want de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen zal de raad niet goed helpen om meer betrokken te raken bij gemeenschappelijke regelingen en meer grip te krijgen. Jaarrapportage. Er zou budget vrijgemaakt moeten worden voor de deelname van raadsleden in regionale samenwerkingsverbanden. Deze deelname moet dan ook serieus worden genomen
 7. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen provincies, gemeenten en/of waterschappen. Informatie over de gemeenschappelijke regelingen vindt u in het centraal elektronisch overzicht van gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen Regio W

 1. kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin juridische vragen rijzen, en waarin een expert het antwoord kan bieden
 2. Gemeenschappelijke regelingen zorgen ervoor dat gemeenten en (lokale) organisaties hun krachten kunnen bundelen om hun taken te realiseren. Om overzicht en grip te behouden, maken steeds meer gemeenten en organisaties gebruik van een Gemeenschappelijk Informatieportaal
 3. Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling openbaar onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraa
 4. g te brengen met de herziene Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die per 1 januari 2015 in werking is getreden
 5. 2.5 Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 35 2.6 Wet Normering Topinkomens verantwoording Gemeenschappelijke Regeling 35 2.7 Gemiddeld aantal werknemers 36 Controleverklaring 37 BIJLAGEN Resultaatverdeling 42 Overzicht materiële vaste activa 43 REINIGINGSDIENSTEN Rd4 gemeenschappelijke regeling te Heerlen 2/4

De minister heeft in de zomer van 2018 aangekondigd te onderzoeken welke wetswijzigingen nodig zijn in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) om controlerende taken van de raad te verbeteren. De minister overweegt om in de wet een rechtstreekse rol voor de gemeenteraadsleden op te nemen Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek; 03-02-2021 09:00: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord: Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 8 Wijziging gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 1 Versie 1 d.d. 12-02-19 Huidige regeling Voorstel nieuwe regeling Toelichting c. een overzicht van de risico's van de gemeenschappelijke regeling en een uiteenzetting over de wijze waarop deze risico's worden beheerst Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden van overheden. Zij hebben taken die samen efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. Of taken die vragen om specialistische kennis en vaardigheden

Gemeenschappelijke regelingen VN

gemeenschappelijke regelingen, van de raden van de betrokken gemeenten aan de deelnemers voor het aangaan van de samenwerking en het treffen van deze regeling; Besluiten te treffen de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie (IGUO) Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalinge In het register zijn de volgende gemeenschappelijke regelingen opgenomen die bij de gemeente Nuenen c.a. van toepassing zijn: Metropoolregio Eindhoven (MRE) (voorheen SRE) De Metropoolregio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 regiogemeenten, gericht op het realiseren van de ambities van Brainport Eindhoven Gemeenschappelijke regelingen 0 documenten; 0 agendapunten; 0 nieuwsberichten; Alescon 2 documenten; 8 agendapunten; 0 nieuwsberichten; GGD 14 documenten; 10 agendapunten; 0 nieuwsberichten; Publiek Vervoer 0 documenten; 5 agendapunten; 0 nieuwsberichten; Recreatieschap Drenthe 0 documenten; 12 agendapunten; 0 nieuwsberichten; RUD 12 documenten. Bijlage 1C - Historisch overzicht actuele begroting 2019; Bijlage 1D - Overzicht algemene dekkingsmiddelen; Bijlage 1E Gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen; Permar WS; Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden; Omgevingsdienst de Vallei; Regio Foodvalley

Overzicht wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen

 1. Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513) d.d. 29 oktober 2020 Download Verslag (35513-5
 2. Art. 30 WGR - Artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen - Artikel 30 1. Aan het bestuur van het openbaar lichaam of van de bedrijfsvoeringsorganisatie of aan het gemeenschappelijk orgaan kunnen bij de regeling ten aanzien van de belangen ter behartiging waarvan zij wordt getroffen, en voor het gebied waarvoor zij geldt, zodanige bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen als.
 3. 1) Gemeenschappelijke regelingen worden voortaan in het Gemeenteblad bekendgemaakt Sinds 2015 moeten gemeenschappelijke regelingen bekendgemaakt worden in de Staatscourant. Dit gebeurt door het gemeentebestuur van de plaats van vestiging van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan, of anders door een in de gemeenschappelijke regeling aan te wijzen.
 4. Gemeenschappelijke Regelingen. Jaarstukken 2019 en ontwerpbegrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen. Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Denk aan Regio Twente of de Stadsbank. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden,.
 5. Werkwijze gemeenschappelijke regelingen/verbonde partijenn 1 Inleiding De raad heeft op 28 februari 2013 besloten om een werkwijze te ontwikkelen voor verbonden partijen volgens het model van de Friese griffiers. Het gaat hierbij in beginsel over de behandeling van stukken van gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraad. Daar waar.
 6. Register Gemeenschappelijke Regelingen Het college van burgemeester en wethouders is krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 27, verplicht een register bij te houden van de regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Het register vermeldt de deelnemers, de wettelijke voorschriften die op d
 7. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen (zoals een gemeente), waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. De instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen. CONCEPT-VOORSTEL versie 2.5 - 22 april 2016 6 Bestaande tekst (t /m 4e wijziging per 1-1-2013) Voorstel nieuwe tekst 5e wijziging Toelichting 5e wijziging 2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet o Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen-en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.De term veiligheidsregio betekent ook het desbetreffende openbaar lichaam.. Nederland kent 25 veiligheidsregio's Zo'n samenwerking is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld een gemeente. De gemeenteraad bepaalt wie het gemeentebestuur van Waterland vertegenwoordigt in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt algemeen verbindende voorschriften, andere regelingen en besluiten die op grond van artikel 32ja en artikel 32k, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regeling respectievelijk artikel 3:42, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht officieel bekend gemaakt moeten worden op in het Blad gemeenschappelijke regelingen dat via www.overheid.nl geraadpleegd. Als de gemeenschappelijke regeling juridisch moet worden gekwalificeerd als verwerker, dan zal de gemeenschappelijke regeling een sub-verwerkersovereenkomst moeten sluiten met de sub-verwerker. Gedacht kan worden aan een gemeenschappelijke regeling die voor een aantal gemeenten de hosting verzorgt of de salarisadministratie, maar een deel van deze taken weer uitbesteedt aan een externe partij Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland Samenwerking tussen alle Twentse gemeenten en een aantal gemeenten uit de Achterhoek. Openbaar Lichaam Crematoria Twente Samenwerking tussen meerdere Twentse en Achterhoekse gemeenten Gemeenschappelijke regeling Regio Twente. Samenwerking tussen alle Twentse gemeenten op meerdere gebieden Regelingen, besluiten en begroting. Gemeenschappelijke regeling. Het Werkplein Hart van West-Brabant is de uitvoeringsinstantie voor Werk en Inkomen van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De gemeenschappelijke regeling is de grondslag van deze samenwerking 2.5 Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 35 2.6 Wet Normering Topinkomens verantwoording Gemeenschappelijke Regeling 35 2.7 Gemiddeld aantal werknemers 36 Controleverklaring 37 BIJLAGEN Overzicht materiële vaste activa 41 Resultaatverdeling 42 REINIGINGSDIENSTEN Rd4 gemeenschappelijke regeling te Heerlen 2/4

Samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen

c. regeling: de gemeenschappelijke regeling SNN; d. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen. ARTIKEL 2 Openbaar lichaam 1. Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 41 juncto artikel 8, eerste lid, van de wet, genaamd Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 2. Het samenwerkingsverband is gevestigd te Groningen. 3 Gemeenschappelijke regelingen gemeente Amsterdam Naam: Taakveld: Deelnemers: Juridische vorm: Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) Economie en innovatie Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen, Zaanstad Bedrijfsvoeringsorganisatie GGD Amsterdam-Amstelland Basisvoorzieningen en diversitei

Overzicht domeinen; Domein inwoner en bestuur; Domein ruimte en economie; Domein samenleving en gezondheid; Domein leefomgeving en duurzaamheid; Gemeenschappelijke regelingen. Home; Domeinen; Domein inwoner en bestuur; Verbonden partij; Gemeenschappelijke regelingen; Gemeenschappelijke regelingen Op 26 augustus 2019 is de internetconsultatie gestart van een wetsvoorstel dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wijzigt. Het wetsvoorstel heeft als doel de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. In een eerder bericht gingen wij al in op eerdere initiatieven om de Wgr t De gemeenteraad Wormerland wil meer grip krijgen op Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waar Wormerland aan mee doet, zoals de HVC, GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, OVER-organisatie, enz. Daarom werd op 25 juni 2019 een VVD/Groenlinks motie goedgekeurd met steun van GL, VVD, VLW en POV om: 1

Bevoegdheden gemeenschappelijke regeling Vijverberg

Overzicht van baten en lasten. Toelichting baten en lasten. Overzicht algemene dekkingsmiddelen. Onvoorzien. Resultaat voor en na bestemming. Gemeenschappelijke regelingen. Home / Stadsbegroting 2015-2018 / Paragrafen / Verbonden partijen / Gemeenschappelijke regelingen. Stadsregio Arnhem Nijmegen. De Euregio te Kleve Gemeenschappelijke regelingen Samenwerking met andere gemeenten of andere overheden om gedecentraliseerde taken uit voeren, heeft de laatste jaren weer aan belang gewonnen. Het door samenwerking verkregen schaalvoordeel levert kostenbesparing en meer efficiency op. Ook kan het zijn dat samenwerking noodzakelijk is om een regionale taak uit te voeren Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen gemeenten. De gemeente Tiel heeft voor bepaalde gevallen met andere gemeenten zo'n samenwerkingsverband afgesloten. Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt Gemeenschappelijke regeling, adres en plaats van vestiging Deelnemers Vertegenwoordiging 10.Eems-Dollard Regio (EDR) Eems Dollard Regio Postbus 43 9693 ZG Bad Nieuweschans Telefoon.: 0597 521818 E-mail: edr@edr.eu Bezoekadres: Bunderpoort 14 9693 CJ Bad Nieuweschans De EDR telt ongeveer 100 leden. Het gaa Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019.pdf (248,44 KB) Eindrapport oprichting BSR.pdf (413,67 KB) Document download informatie: Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader. Pagina opties

Baris Evi

Intergemeentelijke samenwerking Gemeenten Rijksoverheid

Tekst & Commentaar - Gemeentewet ProvinciewetWet gemeenschappelijke regelingen (Hardcover). Dit deel baant een pad door de vele stukken die de..

DoornhoekAkelei
 • Viburnum opulus rosea.
 • Coreopsis Early Sunrise.
 • Wat is een desktop.
 • Alt tags WordPress.
 • MKV to MP4 Mac.
 • VHD konijn symptomen.
 • Afvallen tijdens zwangerschap.
 • Nachtwacht Rijksmuseum.
 • Athlete's Foot.
 • Fernpass tunnel.
 • Travel Magazine Nederland.
 • Muziek Een brug te ver.
 • Beroepsziekte arbeidsrechtbank.
 • Kweeperenjam kopen.
 • Nieuwe Call of Duty.
 • Lyle o'donohoe.
 • Appartement Azoren.
 • Chiropractor tinnitus Rotterdam.
 • Trouwring man zilver.
 • Caravan te koop Beekbergen.
 • Opruiming vouwwagens.
 • Hailey Baldwin wedding.
 • Golfbaan de Lage Mors.
 • Muurhagedis gevaarlijk.
 • Porsche Panamera prijs.
 • Etos scheermesjes.
 • Heki dakluik onderdelen.
 • Negatieve test op NOD.
 • Information synonym english.
 • Oeteldonk rokje.
 • Stenen uit de Ardennen.
 • Samsung telefoon koppelen aan tablet.
 • Spaanse groene peper.
 • Bolgewassen.
 • Snelheid geluid en licht.
 • Acryl Aquarium 200x60x60.
 • DWDD University Erik Scherder.
 • Leegstandbeheer Eindhoven.
 • TV commercials 2020.
 • Kavels betekenis.
 • Winter outfits dames.