Home

Extern register AFM

De AFM registreert accountantsorganisaties, auditorganisaties van een derde land en auditkantoren andere lidstaten in afzonderlijke registers In de registers staan de organisaties en de daaraan verbonden externe accountants of auditors. Deze registers zijn openbaar Register accountantsorganisaties. Het register van accountantsorganisaties bevat de gegevens van accountantsorganisaties die op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wettelijke controles mogen verrichten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van deze accountantsorganisaties. Export als CSV. Export als XML In de vergunningenregisters zijn de vergunningen opgenomen die door de AFM zijn verleend. Vergunningen verleend door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn te vinden in het openbaar register van DNB.Financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of de AFM beschikken om activiteiten te mogen verrichten in Nederland

The registers can be watched easily on tablets and smartphones from now on. Searching the registers . You can also search every separate register. Select a register in the menu on the left. Brexit. As a result of Brexit, the AFM has removed all European passports incoming from and outgoing to the United Kingdom from its register as of 1 January 2021 afm Informatie voor professionals Digitaal loket > Diensten > Accountantsorganisaties > Melding > Aanmelding overige betrokkenen (externe accountant, aandeelhouder, netwerk, vestiging, partij van O.V.K. 2 Algemene beschrijving Xml-schema t.b.v. extern FD-register Het aanleveren van publieke gegevens uit het FD-register wordt gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van een tekst bestand met xml opmaak. De structuur van het bestand is vastgelegd in een xml-schema dat in dit document is beschreven De AFM houdt toezicht op de naleving van deze kwaliteitseisen. Ook auditorganisaties en auditors van een derde land vallen onder het toezicht van de AFM. Kwaliteitseisen en toezicht zijn geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), nader uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), het Besluit Instelling Audit Commissies (Biacc) en de EU Verordening 537/2014

Verplichte inschrijving in register AFM Een accountantsorganisatie wijst voor de uitvoering van elke opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle een externe accountant aan. De accountantsorganisatie draagt deze externe accountants voor ter inschrijving in het openbaar register van de AFM Wtra zodanig uit te leggen dat doorhaling als externe accountant alleen in het AFM-register niet mogelijk zou zijn. Anders is dat, indien er termen zijn om een betrokkene in het NBA-register door te halen deze natuurlijk niet nog kan functioneren als externe accountant, zodat doorhaling in het NBA-register altijd tevens doorhaling in het AFM-register met zich brengt Extern FD-register t.b.v. vergunningcontrole Versie Omschrijving Auteur Datum 0.1 Concept Mike Welagen 01 -07 -2005 0.2 Ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van aanbieders stelt AFM een download bestand beschikbaar met actuele en historische gegevens uit het Financieel dienstverleners-register (FD-register)

Registers Accountantsorganisaties en - AFM

 1. istratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA). Na afronding van uw opleiding en praktijkstage moet u zich inschrijven in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarna mag u de titel RA of AA voeren
 2. melding aanstelling externe taxateur; melding delegeren werkzaamheden; indienen van de (half)jaarrekening; Ook 'overige' meldingen (lees: andere meldingen dan in het linker keuzemenu of hierboven staan opgenomen) kunt u indienen bij de AFM. Meer informatie hierover vindt u onder Aanvragen
 3. Het is nu verplicht dat een OKB bij een wettelijke controle uitgevoerd wordt door een externe accountant. Een externe accountant is een accountant die ingeschreven staat in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 4. van een externe evaluatie op zo kort mogelijke termijn. De Minister beloofde daarop zijn best te doen om het opzetten van een extern onderzoek te versnellen.7 Sinds de zomer van 2015 hebben DNB en de AFM interne evaluaties uitgevoerd en diverse verbeterprocessen in gang gezet. Begin 2016 zijn DNB en de AFM gestart met he
 5. Loket AFM is een beveiligde omgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bevat enkele diensten voor kapitaalmarktpartijen. Lees mee
 6. AFM-vergunning. In het wetsartikel, dat ziet op wettelijke controles, werd tot nu toe gerefereerd aan een RA of AA ingeschreven in het accountantsregister. In het wijzigingsvoorstel werd echter gerefereerd aan een extern accountant, dus met AFM-vergunning. Voor het uitvoeren van wettelijke controles is dit geen probleem

Zorgplicht externe accountants. Dan moet u, net als Nederlandse accountantsorganisaties, beschikken over de Wta-vergunning van de AFM. Voor toelating tot het register van accountantsorganisaties moet u voldoen aan gelijkwaardige beroeps- en opleidingseisen als in Nederland De AA heeft zich uitgeschreven als extern accountant uit het AFM-register. Hij is nu werkzaam op het terrein van koop en verkoop van kantoren in de accountantsbranche, kantoorinnovatie en digitaal werken. Verder adviseert hij over compliance bij met name samenstelopdrachten en een enkele wettelijke controleopdracht De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Lees hier meer over het toezicht van de AFM

Register accountantsorganisaties - AFM

extern (C++) 01/28/2020; 4 minutes to read; c; m; In this article. The extern keyword may be applied to a global variable, function, or template declaration. It specifies that the symbol has external linkage.For background information on linkage and why the use of global variables is discouraged, see Translation units and linkage.. The extern keyword has four meanings depending on the context Melding beoogde benoeming accountant Organisaties van openbaar belang (OOB's) moeten de AFM melden aan welke accountant of accountantsorganisatie zij beogen een opdracht te verlenen tot het controleren van de jaarrekening

Vergunningenregisters van de AFM Registers van de AFM

 1. De AFM en DNB gaan deze zomer van start met een pilot van een jaar waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen. Hiermee geven de AFM en DNB invulling aan één van de aanbevelingen van de commissie Ottow, die onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop het toetsingsproces door de AFM en DNB wordt uitgevoerd
 2. gen die financiële diensten of producten aanbieden, zoals vermogensbeheerders, crowdfunding, fondsbeheerders, banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben een vergunning nodig van DNB of de AFM om activiteiten te mogen verrichten in Nederland
 3. Als commissaris kunt u uit het AFM-register afleiden of de accountantsorganisatie een vergunning heeft. 'Externe accountant' als aanspreekpunt. Bij wettelijke controles wordt de accountantsverklaring niet langer door twee, maar slechts door één accountant op eigen naam ondertekend
 4. In dit register vindt u alle aangesloten financiële dienstverleners. Hier kunt u nagaan of uw financiële dienstverlener is aangesloten bij Kifid. U kunt zoeken op (handels)naam, plaats, AFM-vergunningnummer, Kifid-aansluitnummer of op een trefwoord
 5. Externe evaluatie toetsingsproces AFM en DNB uitgevoerd door de commissie-Ottow SAMENVATTING . In opdracht van de AFM en DNB heeft de commissie-Ottow in de periode mei tot en met november 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het toetsingsproces door de beide toezichthouders wordt uitgevoerd
 6. Op grond van artikel 11, vierde lid, van de Wta neemt de AFM onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan externe accountants op in haar openbaar register. Vermeld echter ook de tuchtrechtelijke maatregelen die nog niet onherroepelijk zijn in de bijlagen. Deze worden niet opgenomen in het openbaar register
 7. AFM vergunning voor accountantsorganisaties Brouwers Accountants en Adviseurs beschikt over de noodzakelijke Wta-vergunning voor accountants, die opgesteld is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is erop gericht om externe accountants goede wettelijke controles te laten uitvoeren en ervoor te zorgen dat de accountantsorganisaties, waarvoor.

De AFM-registers Waarschuwingslijst AFM Naast een overzicht met vergunninghouders, houdt de AFM ook een zogenaamde 'zwarte lijst' bij. Deze wordt ook wel: waarschuwingslijst AFM genoemd. Hierop staan vermogensbeheerinstellingen of personen vermeld die zonder vergunning actief zijn. Ook de namen van organisaties, die effecten uitgeven zonder. Aan het interne incidentenregister is een extern verwijzingsregister (EVR) gekoppeld. Dit extern verwijzingsregister bevat uitsluitend verwijzingsgegevens (en dus niet alle in de incidentenregisters opgenomen gegevens), zoals een naam en een geboortedatum of Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister AFM-vergunninghouder verantwoordelijk voor externe adviseur. De AFM merkt in de praktijk dat het voor financiële ondernemingen met een vergunning soms onduidelijk is wanneer zij werkzaamheden mogen laten verrichten door freelancers en zzp'ers Let op dat u het juiste wachtwoord invoert. Na het driemaal verkeerd invoeren van het wachtwoord, wordt het account automatisch geblokkeerd. Weet u uw wachtwoord niet meer, dan kunt u een nieuwe aanvragen via de link hieronder AFM en DNB betrekken de externen bij de uitvoering van personentoetsingen, waaronder het voeren van toetsingsgesprekken. Daarmee krijgen ze inzage in het toetsingsdossier en nemen ze actief deel aan het toetsingsgesprek en de daarop volgende oordeelsvorming

Welkom bij Voogd & Voogd. Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone Deze zomer starten toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) met een pilot waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen. De pilot loopt een jaar en wordt geëvalueerd. Hiermee geven de AFM en DNB invulling aan één van de aanbevelingen van de commissie Ottow, die onderzoek heeft gedaan naar de wijze [ AFM stelt externe deskundigen bestuurderstoetsingen aan. Janka Stoker, Hans van der Noordaa en Ewoud Goudswaard worden externe deskundigen bestuurderstoetsingen bij de AFM. Lees meer: Aegon AM stelt hoofd Inclusion & Diversity aan Loket AFM is a secure extranet environment of the Authority for the Financial Markets (AFM) and contains services for capital market parties. Read mor

De AFM betrekt drie externe deskundigen bij het toetsingsproces: Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering Rijksuniversiteit Groningen), Hans van der Noordaa (commissaris en oud-ceo Delta Lloyd) en Ewoud Goudswaard (commissaris, oud-ceo ASN Bank en tot 1 september interim cco Volksbank) De werkgever is wettelijk verplicht om een register bij te houden waarin de verklaringen worden opgenomen van de werknemers die het slachtoffer zijn geweest van ongewenst gedrag door derden. Deze verklaringen omvatten de data en een beschrijving van de feiten die werden veroorzaakt door derden op de arbeidsplaats. Ze vermeldt de identiteit van de werknemer niet.Dit register Dit register is in beginsel alleen toegankelijk voor de financiële instelling die de gegevens heeft vastgelegd. Daarom wordt er verder naar verwezen als het 'interne incidentenregister'. Wat is het Extern Verwijzingsregister? Aan het interne incidentenregister is een Extern Verwijzingsregister (EVR) gekoppeld

Video: Registers from the AFM AFM Professional

Aanmelding overige betrokkenen (externe accountant

De externe deskundigen zijn aangesteld ter verbetering van de onafhankelijkheid, professionaliteit en het draagvlak voor het beoordelingsproces van bestuurders. Gekozen is voor kandidaten die beschikken over boardroomervaring of het perspectief van de boardroom in het toetsingsproces kunnen inbrengen, aldus AFM en DNB in een persbericht Zoek in het register. Zoek een accountant op achternaam zonder voorvoegsel en met speciale tekens Title: Def Selectielijst AFM 2018 concept voor NA en externe deskundige Author: Koedijk Created Date: 9/24/2019 9:03:37 A

AFM vergunning voor accountantsorganisaties Brouwers Accountants en Adviseurs beschikt over de noodzakelijke Wta-vergunning voor accountants, die opgesteld is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is erop gericht om externe accountants goede wettelijke controles te laten uitvoeren en ervoor te zorgen dat de accountantsorganisaties, waarvoor. Brief van de AFM en de DNB bij de rapportage Externe evaluatie toetsingsproces AFM en DNB door de commissie-Otto Dit betekent dat externe accountants die voor uw kantoor werken ook aan de eisen moeten voldoen. Register van accountantsorganisaties. In het register van accountantsorganisaties staan de accountantsorganisaties met een Wta-vergunning. Hiermee mogen zij wettelijke controles (blijven) verrichten. U kunt het register raadplegen op de website van de AFM

Informatie voor accountantsorganisaties - AFM

 1. Toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) starten deze zomer met een pilotproject, waarbij externe deskundigen worden ingezet bij bestuurderstoetsingen. De pilot heeft ook betrekking op oob-accountantsorganisaties. Bron: accountant.nl AFM en DNB zetten externe deskundigen in bij bestuurderstoetsinge
 2. Naar aanleiding van de AFM-kritiek op hun controlekwaliteit, schakelen niet-oob-accountantsorganisaties externe adviseurs in, constateert de toezichthouder. Daarom organiseerde zij een bijeenkomst voor deze externe OKB'ers en andere adviseurs
 3. Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM). De informatie op deze website is gebaseerd op het Register short selling welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa
 4. gen heeft de Raad van Toezicht (RvT) van de AFM het onafhankelijk onderzoeksbureau Alvarez&Marsal een extern onderzoek laten uitvoeren. De RvT van de AFM heeft de uitkomsten van dit onderzoek met mij gedeeld. Hierbij stuur ik u het rapport van Alvarez&Marsal toe 1
 5. DNB en de AFM hebben een externe evaluatiecommissie benoemd onder leiding van Annetje Ottow, om een evaluatie uit te voeren naar de toetsingen van DNB en de AFM en de ingezette versterkingen in het toetsingsproces door de toezichthouders in de afgelopen jaren. De evaluatiecommissie heeft het voornemen eind dit jaar met een rapport te komen
 6. Toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ontevreden over de ontwikkelingen bij het nieuwe register voor vastgoedtaxateurs. De zelfregulering van de taxateurs lijkt nog niet het gewenste resultaat op te leveren. AFM en DNB overwegen om wetgeving op taxateurs te bepleiten

Definities en begrippen Voor Accountantsorganisaties - AFM

 1. www.consument.afm.n
 2. gen, waarbij met name de toenemende complexiteit van het dossier niet tijdig is onderkend
 3. Financiële instellingen mogen onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens registeren en onderling delen. Dat gebeurt via het Extern Verwijzingsregister (EVR) in de CIS-databank. Bij het CIS aangesloten verzekeraars kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen en krijgen dan een melding indien de gegevens van de bevraagde persoon in het EVR voorkomen
 4. Register trustkantoren Een trustkantoor verleent bedrijfsmatig trustdiensten, zoals: het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap, o

De AFM kan contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding. Bij de accountantskamer te Zwolle is een tuchtprocedure aanhangig gemaakt tegen een bij de accountantsorganisatie werkzame of daaraan verbonden externe accountant Registers de Nederlandsche Bank Most recent notifications Update service AFM registers Update service If you want to be kept informed of current changes to the registers, you can use our Update service. Email address Password Register Professionals Registers Investment firms Back to Investment firms Register investment firms What can you find. De AFM is tevens gestart met het doorlopende AIFM-toezicht op de vergunninghoudende AIFMs. De AFM zal u in een later stadium via deze nieuwsbrief informeren over eventuele bijzondere aandachtsgebieden die zij in het kader van haar doorlopende toezicht ziet Auto, extern, register, static are the four different storage classes in a C program. A storage class specifier in C language is used to define variables, functions, and parameters. auto is used for a local variable defined within a block or function ; register is used to store the variable in CPU registers rather memory location for quick access Register variables are were once stored in registers, but most compilers nowadays ignore the register keyword and put them wherever they see fit -- on the stack or in a register. Extern, const, and volatile members are modifiers and so have no definitive place where they are stored. So the short answer is, as usual, it depends

De AFM verleent geen uitstel voor het aanleveren van de vereiste diploma's, dit betekent dat wij uw vergunningregistratie per 31 december 2013 zullen aanpassen. Vanaf dat moment is het adviseren en/of bemiddelen in pensioenverzekeringen niet meer zichtbaar in ons extern register De AFM is op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties belast met het onafhankelijke en publieke toezicht op externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers. Op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties kan de AFM handhavingsmaatregelen treffen tegen externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers Bert adviseert adviseurs om tijdig te beginnen met leren, het examen niet te onderschatten en oefenopgaven te maken. Als tip bij de inhoudelijke voorbereiding geeft Bert het volgende aan: Ik heb veel gehad aan externe informatie buiten de cursusstof om namelijk de website van de AFM, de site van NHG en de site van de belastingdienst

Acute flaccid myelitis (AFM) is an uncommon but serious neurologic condition. It affects the nervous system, specifically the area of the spinal cord called gray matter, which causes the muscles and reflexes in the body to become weak.; Increases in AFM cases have occurred in 2014, 2016, and 2018 in the U.S Het register van de AFM kunt u hier inzien. ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (wft) en staat geregistreerd onder nummer 14005017. Het register van de AFM kunt u hier inzien AFM sluit niet uit dat zij nog meer tuchtklachten indient tegen accountants die woningcorporaties controleerden. Dit naar aanleiding van een onderzoek door de toezichthouder naar de controles van woningcorporaties door de big four. Na de zomer is dit onderzoek voltooid

Brief van de AFM en de DNB bij de rapportage Externe evaluatie toetsingsproces AFM en DNB door de commissie-Ottow (bijlage bij 32648,nr.14) Document­datum: 15-12-2016: Publicatie­datum: 15-12-2016: Nummer: BLG793538: Kenmerk: 32648, nr. 14: Externe link: origineel berich AFM_CFV 20120531 9-02— Reglement Commissie financiële versiaggeving en accountancy. I 4. Werkwijze 4.1 De Commissie vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter often minste twee leden dat nodig achten. 4.2 De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de AFM Brief regering; Rapport externe evaluatie toetsingsproces AFM en DNB - Toezicht op afstand - de relatie tussen de minister van Financiën en de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Parlementaire monito

Kwaliteit wettelijke controles onvoldoende: alleen

Bachelor's Thesis Application. Confirm Password. Een registeraccountant is ingeschreven in het register van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en onderworpen aan tuchtrecht. Een registeraccountant moet aan strikte regelgeving voldoen waaronder de Verordening gedrag- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountant bij assurance opdrachten (ViO) Het Register Externe Veiligheidsrisico's is een database. Aan de hand van het informatiemodel kunt u als bronhouder de brondata automatisch aanleveren. De data worden daarna geordend, gevalideerd en opgeslagen in het register. Het ministerie stelt de data uit het register op een uniforme wijze als webservice beschikbaar

Op deze speciale pagina vindt u informatie over rechtszaken die veel aandacht krijgen in de media. Bijvoorbeeld: Marengo, Pulheim, het hoger beroep van Willem Holleeder en de zaak tegen Jos B Register to join us for a free-of-charge IBM Spectrum Scale Webinar that discusses AFM in Spectrum Scale. Details below

The Armed Forces of Malta (AFM) is Malta's military organisation tasked with primary defence functions and safeguarding national sovereignty and interest, both in peacetime and in crisis. Malta's military instrument, in the form of the operational capabilities delivered by the AFM, is a major component of the Maltese Island's national defence and security architecture In dit artikel zal het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 28 mei 2014 worden besproken. Het draaide in deze zaak om de rechtmatigheid van het opnemen van de gegevens van een frauderende verzekerde in zowel de interne registers van de verzekeraar als in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van Stichting CIS.CasusAppellant had bij ABN AMRO een inboedelverzekering afgesloten. Onder deze. Janka Stoker benoemd in externe evaluatiecommissie DNB en AFM. 19 mei 2016. Prof.dr. Janka Stoker is door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten benoemd tot lid van de externe commissie die het toetsingsbeleid van beide toezichthouders gaat evalueren

Grotere rol voor externe deskundige bij personentoetsing AFM en DNB 13 juni 2018 Toezichthouders DNB en AFM gaan meer externen betrekken bij de toetsing van bestuurders van financiële instellingen Register pensioenfondsen Wat vindt u in dit register? Op grond van artikel 112 Pensioenwet (Pw) en artikel 107 Wet verplichte beroepspensioenregeling moet een ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds zich, uiterlijk zes weken voor de beoogde datum van oprichting, melden bij DNB Register actuariële organisaties Een deel van de rapportages die pensioenfondsen jaarlijks opstellen ten behoeve van het DNB-toezicht wordt door een bevoegde actuaris gewaarmerkt. In de Pensioenwet (Pw) is bepaald dat de bevoegde actuaris onafhankelijk moet zijn van het desbetreffende pensioenfonds waarvoor hij de verklaring opstelt en geen andere werkzaamheden mag verrichten voor het. Een registeraccountant (RA) is in Nederland een accountant die als zodanig staat ingeschreven in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).. Deze inschrijving geeft de registeraccountant de wettelijke bevoegdheid om een verklaring (controleverklaring) af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening

Please enter your username and password to to the member area Register New. On this page you can create a new user account for the ConfTool conference management system. All fields marked with an asterisk (*) must be filled in Contact. Stichting Perspectiefverklaring Reitseplein 1 5037 AA Tilburg info@perspectiefverklaring.nl. Perspectiefverklaring. Over Stichting Perspectiefverklaring; Flexwerker. Aanvragen

Aplicația permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în orice moment al zilei, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, să acceseze următoarele funcţionalităţi ale serviciului Depunere declaraţii on-line AFM verkent kwetsbaarheden in structuur accountancysector De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkenning gedaan naar kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. Zij wil hiermee vanuit haar rol als toezichthouder bijdragen aan het debat over duurzame en consistente kwaliteit van wettelijke accountantscontroles, dat ook internationaal speelt Boeterente berekenen Volgens de nieuwe AFM-norm 2017 Voor alle hypotheekvormen Voor hypotheek aflossen en oversluiten Gebruik onze handige hypotheek rekentools

Inschrijven en inzage in accountantsregister

Overige meldingen - Digitaal loke

OKB bij wettelijke controles - NB

Wta-vergunning aanvragen voor wettelijke controles

 • Tot de macht op rekenmachine computer.
 • Bomen die veel water opnemen.
 • Taalachterstand kind 5 jaar.
 • Dakpanplaten prijs.
 • Griekse stammen.
 • Soorten Stermagnolia.
 • Sterrennacht van Gogh prijs.
 • Theoretische modellen betekenis.
 • 10 november 2017.
 • Koopzondag Echt.
 • Latin Village 2020.
 • Rubber gietvloer doe het zelf.
 • Kirby cms seo.
 • Iga nefropathie forum.
 • Aluminium frame fiets.
 • Is lepra dodelijk.
 • What's a soulmate lyrics.
 • Speelgoed van het jaar 1980.
 • Slijmprop verloren wanneer bevallen.
 • Quotes historical figures.
 • El Niño Aardrijkskunde.
 • Afvalkalender Waterland 2021.
 • Lambrechts catalogus.
 • Fotografie namen generator.
 • The Strokes The Adults Are Talking.
 • Getty Images.
 • Quiche pompoen.
 • Tattoo verzorging.
 • Omgeving Clairvaux les Lacs.
 • Leven op een onderzeeboot.
 • Fragile lyrics.
 • Goedkope Vlaamse artiesten.
 • Max Handelman.
 • Zimbabwaanse dollar kopen.
 • Email template size illustrator.
 • Amivedi Lochem.
 • Birthday pranks.
 • Koopmotieven supermarkt.
 • Sterke dranken lijst.
 • Yu Gi Oh Season 1 episode 7.
 • Nike Rival sport bh.