Home

Artikel 13 AVG

Artikel 13 - Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld - EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR) will take effect on 25 May 2018. Unfortunately, Brussels has not provided a clear. Als iemand wordt gevraagd om gegevens (bijvoorbeeld telefonisch of middels een web-formulier) of als de gegevens worden verkregen door observatie van het gedrag (bijvoorbeeld door monitoring offline of online door middel van cookies) dan zal doorgaans artikel 13 AVG van toepassing zijn; als de gegevens worden verkregen van een derde partij (de belastingdienst krijgt informatie over datasubjecten via hun bank) dan is doorgaans artikel 14 van toepassing Artikel 13 AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) - Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzamel

Top 10 beste antivirus 2020 - #1 best beoordeelde antiviru

(13) Teneinde natuurlijke personen in de gehele Unie een consistent niveau van bescher ming te bieden en te voorkomen dat verschillen het vr ije verkeer van persoonsgegevens op de inter ne markt hinderen, is een verordening nodig om. de verschillende rechten van betrokkene, zoals recht op rectificatie (artikel 13 lid 2 sub b AVG); dat een eventueel gegeven toestemming altijd kan worden ingetrokken en dat een dergelijke intrekking geen terugwerkende kracht heeft (artikel 13 lid 2 sub c AVG, maar ook artikel 7 lid 3 AVG); dat een klacht bij de toezichthouder kan worden. Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de AVG op een rijtje gezet Ja, dat bent u wettelijk verplicht (artikel 13, lid 2 onder b, AVG). U moet hierbij duidelijk maken dat het om een nieuw recht gaat, dat uw klanten hebben naast de bestaande privacyrechten. Het is vooral belangrijk dat u duidelijk uitlegt welke gegevens uw klanten kunnen opvragen met het inzagerecht en welke met het recht op dataportabiliteit (13) Teneinde natuurlijke Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. (171) Richtlijn 95/46/EG dient door deze verordening te worden vervangen

Artikel 13 EU algemene verordening gegevensbescherming (EU

 1. c) het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of
 2. De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is
 3. 1 Wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld deelt de AVG-beheerder, de AVG-onderbeheerder, dan wel de AVG-coördinator de betrokkene de informatie mede conform artikel 13 van de AVG tenzij de betrokkene reeds over de informatie beschikt

Uitleg bij artikel 13 AVG - gegevensbeschermingsrecht

Artikel 13 AVG (GDPR) - gdprinfo

 1. De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen. Artikel 13. De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
 2. 3 Onder consumentenprijsindex wordt in deze afdeling verstaan hetgeen daaronder in artikel 13, zevende lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan. 4 Met ingang van 1 januari 2019 tot 1 januari 2022 wordt het in het tweede lid genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 1,875 procentpunt
 3. g (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescher
 4. der handig is,.

Artikel 13 AVG • LAWFO

 1. Verschillende van deze aspecten hebben een specifieke grondwettelijke garantie in artikel 10, tweede en derde lid, in artikel 11, in artikel 12 en artikel 13. (AVG) voorziet materieel grotendeels in de regelgeving waartoe artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet opdraagt
 2. Uitleg bij artikel 14 AVG . Artikel 14 bevat de informatieplicht van de verantwoordelijke en is het zusterartikel van artikel 13 AVG. Terwijl artikel 14 ziet op informatieverstrekking door de verantwoordelijke aan het datasubject in het geval de persoonsgegevens over het datasubject niet van het datasubject zelf zijn verkregen, ziet artikel 13 AVG op het geval waarin dat wel het geval is
 3. Artikel Heute bestellen, versandkostenfrei
 4. De AVG (artikel 13 en 14) ziet erop toe dat personen van wie informatie wordt verzameld, toegang tot die informatie kunnen krijgen. Voorwaarde is dat dit kosteloos gebeurt. De situatie is anders als het gaat om het verstrekken van informatie aan iemand anders dan de patiënt

Artikel 13 van de auteursrechtrichtlijn legt de verantwoordelijkheid voor copyrights bij het platform in plaats van bij de gebruiker. Volgens Wojcicki is het voor YouTube zowel financieel, technisch als organisatorisch onmogelijk om aan de nieuwe copyrightregels te voldoen Information provided according to the article 13 and 14 regulation (EU) 2016/676 2018-05-10/Rev. 02 . INFORMATIEPLICHT KRACHTENS ARTIKEL 13 EN 14 VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (AVG) 1. INLEIDING . De Hödlmayr-groep sluit zich aan bij de principes van gegevensbescherming in de Europes overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (AVG) recht van inzage - artikel 15 AVG: het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage van uw persoonsgegevens. Informatieblad overeenkomstig artikel 13 AVG Betreffende de verwerking van uw gegevens in het kader van het gokken op de Mediashop naleving van de beginselen van de gegevensverwerking conform artikel 5 van de AVG. Mediashop Deutschland Vertriebs GmbH Europaplatz 1 88131 Lindau Duitsland Mediashop Benelux Transistorstraat 31 1322 CK Almere. Informatie over gegevensverwerking conform artikel 13 en artikel 14 AVG. Aanduiding en doel van de verwerking Aanduiding van de verwerking: BlueSecur-app voor de besturing van met BlueSecur compatibele toestellen met behulp van een smartphon

Artikel 13 - Te verstrekken informatie wanneer

Informatie conform artikel 13 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor gasten en zakenpartners Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van de nationale wetgeving inzake de gegevensbescherming en van alle verdere maatgevende wetten Conform artikel 13 AVG): Hoe gaat de school De Beiaard om met persoonsgegevens. Contactgegevens school: Telefoon: 030-2713531 Website: www.debeiaard-utrecht.nl Directeur: jeroen Sturkenboom Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder): Mw. J. Boschman. Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: fg@sozko.nl Zorginstellingen willen uitzondering op AVG om vaccinatiestatus personeel woensdag 13 januari 2021, 09:49 door Redactie , 26 reacties Laatst bijgewerkt: 14-01-2021, 10:2 Zorg dat je privacyverklaring voor 25 mei 2018 aan de nieuwe wetgeving AVG / GDPR voldoet. In dit artikel lees je wat erin moet staan Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan wanneer dit voldoet aan de verwerkingsbeginselen uit de AVG (artikel 5). Een verwerking moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn. Verder moet er sprake zijn van doelbinding, minimale gegevensverwerking en opslagbeperking, en moeten de persoonsgegevens juist zijn en integer en vertrouwelijk behandeld worden

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG) Het CBS vult dit recht in door zijn berichtgevers via een brief direct te informeren over wat het CBS met de gegevens gaat doen. De indirecte berichtgevers, de personen over wie het CBS gegevens via registraties ontvangt, worden via de CBS-website geïnformeerd 1.De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie. Dit is een toepassing van de artikelen 13 en 14 AVG die de te verstrekken informatie oplijsten (voor meer informatie zie het item rechten van de betrokkenen) De toestemming moet vrij zijn, d.w.z. de betrokkene heeft werkelijk de keuze om te accepteren of te weigeren De definitie van het begrip kleine, middelgrote en microondernemingen dient te worden overgenomen uit artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie (1). ( 1 ) Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (C(2003) 1422) (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36)

AVG Rechten van betrokkene

 1. g en in het Engels wordt gesproken over GDPR, wat staat voor General Data Protection Regulation. Sinds 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De Wet bescher
 2. Artikel 13. Uitzonderingen bevoegdheden inzake beleidsregels, vernietiging en taakverwaarlozing 1. De artikelen 21 en 22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn niet van toepassing op de Autoriteit persoonsgegevens. 2
 3. Koppeling naar artikel kopiëren U kunt voor het opschonen van het schijfstation het beste een speciaal opschoningsprogramma als AVG TuneUp gebruiken. Daarmee kunt u gigabytes aan overbodige gegevens en andere ongewenste bestanden moeiteloos verwijderen. oktober 13, 202
 4. Artikel 13 Bewaking van het dossier 16 Artikel 14 Inzage in het dossier 17 Artikel 15 Dossier aanvullen en corrigeren 17 Artikel 16 Het beëindigen van de professionele relatie 18 Hoofdstuk 3 Samenwerking 15 Artikel 17 Burger/cliëntgerichte (keten)samenwerking 19 Artikel 18 Regie in de multidisciplinaire of ketensamenwerking 1
 5. Stoom je webshop klaar voor de AVG/GDPR [handig actieplan] Als webshopeigenaar of online ondernemer moet je de privacywetgeving echt naleven. In dit artikel legt webshop-expert Mariko Naber je eenvoudig uit wat, waarom en hoe

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet Algemene verordening ..

Personeelsinformatie Artikel 13: Zwangerschap . Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 13 van deel A> Algemeen . Je meldt jouw zwangerschap en de aanvang van het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet alleen aan de SBOH, maar ook aan het opleidingsinstituut en de opleider Wellicht de bekendste maatregel uit de AVG is de bevoegdheid die de lokale privacywaakhonden krijgen om flinke boetes op te leggen. Op sommige overtredingen staat een boete van maximaal 10 miljoen euro of 2 procent van de wereldwijde omzet in het vorige boekjaar Onder de AVG heeft u een informatieplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet en waarom. In de praktijk is een online privacyverklaring de meest handige manier om hier aan te voldoen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG

Het fundament van de professionele relatie van de psycholoog met de cliënt is gelegen in de vertrouwensrelatie. Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt Als AVG-rapporteur heeft Van Gent de knelpunten bij de toepassing van de AVG in kaart gebracht. 18-01-2021, 13:36 door Anoniem. fijn dan dat er een 27701 is, dan is het voor iedereen duidelijk Informatieplicht (Artikel 13 en 14 Avg) Het Nationaal Archief informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan het Nationaal Archief verstrekken, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop het Nationaal Archief met de persoonsgegevens om zal gaan Volgens de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) worden deze Verzoeken van betrokkenen genoemd. Deze informatiebronnen kunnen helpen: Ga naar het AVG-gedeelte in het Vertrouwenscentrum van Microsoft voor een overzicht van AVG-onderwerpen en informatie over hoe Microsoft-producten u helpen de AVG na te leven

Omstreden EU-auteursrechtenregels (artikel 13) lopen vast

Wird Nvidia immer teurer? Geforce-Preisvergleich der

 1. g reserveert in 2020* 8,26% van het feitelijk loon) of een evenredig deel daarvan, eventueel aangevuld overeenkomstig artikel 26 lid 11.
 2. Een VPN is een essentiële privacytool voor iedereen die de controle wil behouden over zijn persoonlijke gegevens op internet. Als u nooit eerder een VPN hebt gebruikt, raakt u misschien al snel het overzicht kwijt. Of u er nu zelf een instelt of een handige app van een VPN-provider gebruikt, hier kunt u lezen hoe u een VPN aan de praat krijgt in Windows 10, 8 of 7 op uw pc of zelfs.
 3. Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG) De Vlaamse Belastingdienst heeft een informatieplicht met betrekking tot de persoonsgegevens die hij verwerkt. De dienst voldoet hieraan door
 4. Artikel 15 van de Arbowet gaat over deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Ga verder naar Arbowet artikel 15 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl
 5. g van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna Wetsontwerp) goedgekeurd door de wetgever.Het Wetsontwerp geeft invulling aan de vrijheid die de Algemene Verordening Gegevensbescher
 6. (13) In order to ensure a consistent level of protection for natural persons throughout the Union and to prevent divergences hampering the free movement of personal data within the internal market, a Regulation is necessary to provide legal certainty and transparency for economic operators,.
 7. g (AVG) van kracht. Vanaf dan moeten Europese webshops aan de regels van deze nieuwe verordening voor de verwerking van persoonsgegevens voldoen

De Autoriteit Persoonsgegevens beantwoordt ook vragen van artsen over de AVG. Heeft u een vraag, dan kunt met hen contact opnemen. De Autoriteit Persoonsgegevens is op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 0900 - 2001 201. Meer informatie over de AVG. Informatie voor zorgaanbieders over de AVG Artikel 10. 11. 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3 Informatie betreffende artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De bescherming van uw privacy vinden we bij EOS Aremas Belgium NV heel belangrijk. Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens? Daarover willen we u informeren en controle geven

Computable.nl is het platform voor ict-professionals, met ondermeer dagelijks ict-nieuws, tienduizenden ict-achtergrondartikelen en expert-opinies, loopbaan-informatie, whitepapers, productnieuws, discussies, topics, agenda en praktijkcases De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens U heeft onder meer de volgende rechten: recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG Nieuws - 26 januari 2021 - 13:56 Tien miljoen euro boete Grindr voor privacyschending. De Noorse privacywaakhond beboet Grindr voor tien miljoen euro vanwege het overtreden van privacyregels 4.3 De betekenis van artikel 95 AVG 13. Artikel 1, lid 2, van de e-privacyrichtlijn bepaalt het volgende: 5 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -dienste

AVG Uitgediept #3: Transparantie en Informatieplicht - Ten

Functionaris voor gegevensbescherming. Op grond van artikel 37 AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke in een aantal situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aannemen. Bij overheidsorganisaties die persoonsgegevens verwerken hebben betrokkenen vaak weinig of geen keuze betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens en de manier waarop dit gedaan wordt Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Facilitator: Maartje Geverinck / BeLightFull (MG / BLF) Cliënt: de wederpartij van MG / BLF. Behandeling: Diverse behandelingen, consulten en trainingen, veelal op basis van Access Consciousness® methoden en technieken en ander De Belastingdienst voldoet pas in 2024 volledig aan de privacywet. Staatssecretaris Hans Vijlbrief zegt dat het nog jaren gaat duren voordat alle applicaties voldoen aan de eisen van de AVG, en. Informatie betreffende artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) : Uw persoonsgegevens worden door EOS Contentia verwerkt als opdrachtgever of cessionaris in het kader van een overeenkomst, met name voor het beheer en de inning van schuldvorderingen

Op grond van artikel 13 van de AVG is de 'verwerkingsverantwoordelijke' op het moment dat deze gegevens worden verkregen van de 'betrokkene' (degene wiens gegevens het betreft) verplicht. Meer informatie vind je in artikel 12, artikel 13, artikel 32 en artikel 34 van de AVG. De bijbehorende maatregelen vind je in de ISO Internationale organisatie voor standaardisatie. Een ISO norm voor informatiebeveiliging is de ISO 27001 of 27002 of 9001. 27002, artikel 13.2. Deze vind je terug in het toetsingskader IBP po vo Implementatie AVG. In het kader van de implementatie van de AVG kan de invoering of wijziging van een groot aantal verschillende soorten regelingen binnen de onderneming aan de orde zijn. Voorbeelden die betrekking hebben op werknemers zijn: een uitgebreid algemeen privacy beleid (op grond van artikel 13 en 14 AVG) Volgens artikel 4, §1 van de AVG gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (...); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer.

De nieuwe privacywetgeving AVG, die op 25 mei ingaat, heeft ook gevolgen voor sociale media. Ieder netwerk heeft echter zijn eigen manier om ermee om te gaan. Met name ouders van kinderen onder de. De nieuwe regels vallen onder de noemer 'Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)' en gelden voor de gehele Europese Unie (EU).Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens worden de privacyrechten van consumenten hierdoor versterkt en uitgebreid Datum van inwerkingtreding 10 augustus 2020 Deze Algemene voorwaarden zijn ook in pdf-vorm beschikbaar.. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder: Consumentenbond/Wij: de vereniging Consumentenbond.; Lid: iedere natuurlijke persoon, die zich voor één of meer van de in artikel 3 genoemde lidmaatschappen bij de Consumentenbond heeft aangemeld

Voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG

Rechten van betrokkenen Autoriteit Persoonsgegeven

Informatie op grond van de artikelen 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) Informatieblad over gegevensbescherming voor zakelijke klanten, gespecialiseerde groothandelaren, gespecialiseerde vakmensen, montagebedrijven, planners, architecten, bouw- en woningbouwbedrijven en particuliere eindklanten Dit artikel is geschreven in samenwerking met mijn collega Sanne Mulder, legal counsel bij DDMA. #1 Maak belangrijke personen binnen jouw organisatie bekend met de AVG. Voor een succesvolle implementatie van de AVG moet iedereen die binnen de organisatie met persoonsgegevens werkt zich bewust zijn van wat er wel en niet is toegestaan De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in 3 groepen volgens hun wettelijke artikelnummer: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen. Wettelijk erkende specialismen vallen onder artikel 14. Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht Het geheel van uitspraken van rechters noemen we jurisprudentie. Jurisprudentie vormt een aanknopingspunt voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen. Als een wetswijziging of nieuwe wetgeving in werking treedt, blijft de jurisprudentie bestaan. De rechter zal dan beoordelen of de bestaande jurisprudentie kan worden gebruikt bij de toepassing van de nieuwe of gewijzigde wet

Fortnite: Spieler knallt Typen ab, während er einenFortnite: Battle Royale Guide - Alle Infos zur Karte undDestiny: Grauensreißer – Schwert mit coolem „Besessenen-Look“

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei in werking en versterkt de privacy van burgers, dus ook cliënten in het sociaal domein. Hoe zit dat nu met het delen van informatie tussen professionals Informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die zijn verstrekt conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna « AVG ») die in het kader van artikel 30bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,. Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de invoeringswet in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het BW maar in artikel 38 van de AVG € 13,60/lt. TOEVOEGEN . Ontdek méér details . 92-40%. Raggiante Bianco € 7,90 € 4,74 (cod. 8569) € 6,32/lt. TOEVOEGEN.

Zie artikel 13 van de Grondwet. Deze vorm van privacy betreft de communicatiemiddelen. In de Grondwet is in artikel 13 het briefgeheim en telefoongeheim opgenomen. Inmiddels is het proces in gang gezet om de Grondwet aan te passen en uit te breiden, zodat dit artikel ook van toepassing is op de moderne telecommunicatiemiddelen Cao SBOH 2020 Artikel 13: Zwangerschap . Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie > Een zwangere aios heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voor het eerst een privacygedragscode van een branchevereniging goedgekeurd. De AP werkte samen met NLdigital aan een gedragscode voor ict-bedrijven Nieuws Registratie gevaccineerden Vanwege privacywet weet werkgever straks niet welke werknemer coronaprik heeft gehad Voor de veiligheid van hun meest kwetsbare cliënten willen werkgevers in de ouderen- en gehandicaptenzorg het straks graag weten: wie van hun werknemers heeft zich laten vaccineren en wie niet

Artikel 10 van die Grondwet stelt regels met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens. (in artikel 13) Naast deze juridische plicht gaat de AVG ook uit van een moreel ethische plicht om vast te stellen of de keuze van een betrokkene weloverwogen en vrijelijk genomen is 8 CAO VOOR ITZENDKRACHTEN CAO VOOR ITZENDKRACHTEN 9 ARTIKEL 2 DEFINITIES In deze cao wordt verstaan onder: a.cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b.cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV Het laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen vind je op fd.n tot informatieverstrekking (artikelen 13-14 AVG) en te besluiten op een verzoek van betrokkene tot inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit (overdragen gegevens), bezwaar tegen verwerking, niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (artikelen 15-22 AVG en artikel Home - Wetboek online is de makkelijkste en snelste manier om alles binnen de Nederlandse wetgeving te vinden

L_2016119NL.01000101.xml - EUR-Le

In het geval van eerste contact per e-mail, zijn we op grond van artikel 12, 13 AVG verplicht om u de volgende verplichte gegevensbescherming te verstrekken: Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen als de verwerking legitiem is Er is interesse (artikel 6, lid 1, onder f) AVG), u hebt ingestemd met de verwerking van gegevens (artikel 6, lid 1. Als lid van de OR, PVT of in uw functie als ambtelijk secretaris is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het wettelijk kader waarbinnen u invulling geeft aan uw medezeggenschapswerk. Hieronder vindt u de volledige tekst van de WOR terug. Om het lezen te vergemakkelijken heeft de redactie van OR Rendement een overzichtelijke inhoudsopgave toegevoegd Deze checklist kunnen we op maat maken naar alleen de AVG-wetgeving of uitbreiden naar ISO 27001- en/of NEN 7510-normering. Organisaties en mensen worden zich meer en meer bewust dat privacy een groot goed is waar je zorgvuldig mee om dient te gaan Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Het gaat in artikel 4:11 van de model-APV om een herplantplicht die in het kader van de vergunningverlening kan worden opgelegd. Tegen illegale kap kan bestuursrechtelijk worden opgetreden (op grond van artikel 125 van de Gemeentewet). Bij overtreding van het kapverbod kan herplanting als last (onder bestuursdwang/dwangsom) worden opgelegd

Video: Artikel 14 EU algemene verordening gegevensbescherming (EU

Artikel 12 EU algemene verordening gegevensbescherming (EU

Artikel 27 van de Wet op ondernemingsraden gaat over het instemmingsrecht. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in het zogenaamde limitatieve rijtje (onder lid 1) en/of de aangelegenheden die benoemd staan in lid 7 Beleid & regelgeving Officiële publicaties van de overheid. Naar beleid & regelgeving; Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties Artikel 13: Administratieve vastlegging na plaatsing: a. Zie voor de administratieve vastlegging van gegevens na plaatsing van kleinverbruik-, grootverbruik- en op afstand uitleesbare meters Artikel 18, 21 en 24; b. Artikel 26: Autoriseren De vigerende AVG-wetgeving is hier primair leidend

Glas set van 6 Fleury - Deze mondgeblazen glazen in antieke stijl bekoren met hun groot, ornamentaal reliëfpatroon. De set bestaat uit 6 glazen die door hun haptiek bijzonder goed in de hand liggen. Vacature Monteur 5 ploegen in Amsterdam. Solliciteer nu via Synsel Techniek. Bij Synsel Techniek zijn wij gespecialiseerd in het vinden van de beste banen voor technici. Your tech dream, our job

Overwatch Emotes: Die neuen Tänze – Mei hat zu viel AnimeDer düstere Raben-Skin bei Fortnite ist für die coolenHeute startet Halloween in Fortnite! - mit neuer Map undDestiny Guide: Welche exklusiven Waffen und Rüstungen gibtDestiny: Die besten legendären Handfeuerwaffen - Auf dieseSaturn-Angebote: Samsung 55 Zoll 4K-Fernseher für 679 EuroResfaCollection
 • Pruimenjam combineren.
 • Waterlands Archief.
 • Personeelszaken Gelderse Vallei.
 • TUI Gran Canaria Maspalomas.
 • Kavels betekenis.
 • Volière Eindhoven.
 • Spelers Pippi Langkous.
 • Pergola hout bouwpakket.
 • Beste zwarte tattoo inkt.
 • De vloer is Lava Netflix.
 • List of TV satellites for Europe.
 • VVV Voetbalschool.
 • Screenshot Samsung Tab A 2018.
 • Witte aanslag plastic.
 • Formation Beyoncé betekenis.
 • Osrs earth wizard.
 • Kavels betekenis.
 • GLN check GS1.
 • Percutane coronaire interventie.
 • Maestro card number ING.
 • Nemain.
 • Rood t shirt zeeman.
 • J'accuse recensie.
 • Het eiland van Noach aflevering 1.
 • Oedeem na heupoperatie.
 • Nederlandse atleten.
 • Mooiste dorpjes Algarve.
 • Voorvleugel F1 kopen.
 • Midnight in paris Trailer.
 • Zeevissen Spanje.
 • Gerbils slapen veel.
 • Gemiddelde temperatuur april Nederland.
 • Irak Ambassade Den Haag adres.
 • Spaanse House muziek.
 • SKG 3 sterren beslag.
 • Voeding opleidingen.
 • Pat Benatar Love Is a Battlefield wiki.
 • Rookton.
 • Kassa Vanavond.
 • Birth Announcement poem.
 • Designated Survivor.