Home

Artikel 31 Dordtse Leerregels

Dordtse Leerregels - Wikipedi

Overleg:Gereformeerde Kerken vrijgemaakt - Wikipedi

De Dordtse Leerregels III/IV (2) Roeping en bekering Trefwoorden: roeping, wedergeboorte, genade. In het vorige artikel over de Dordtse Leerregels (hierna DL) hebben we een begin gemaakt met de uitleg van het eerste deel van hoofdstuk III/IV (artikel 1 t/m 7) Tijdens de Dordtse Synode (1618-1619) werd de leer van de Remonstranten veroordeeld. De Remonstranten bevroegen de strenge predestinatieleer van Calvijn en verdedigden een mildere opvatting. Meer dan tweehonderd remonstrantse predikanten werden afgezet. Zij werden gedwongen de republiek te verlaten tenzij ze beloofden hun geloofsopvattingen niet meer te verkondigen. De Dordtse leerregels In de.

artikel ds. C. Sonnevelt in RD van 8 november 2018 in het katern Kruispunt, themanummer over 400 jaar Synode van Dordrecht. Vijf vingers die naar boven wijzen Over de Dordtse Leerregels zijn al heel wat vragen gesteld. Begin jaren negentig schreef ik een boekje over dit indrukwekkende belijdenisgeschrift Op verzoek van Refoweb heeft student theologie Cees van Steenselen (MDiv) nu een van deze formulieren, de Dordtse Leerregels, samengevat in hedendaags Nederlands. Het resultaat is wat ons betreft zeer de moeite waard. Tags in dit artikel: Dordtse leerregels. Refoweb op 13-02-2020, 11:37 31-12-2019 . Refoweb in 2019. Een kleine 1,4. De Dordtse Leerregels zijn niet erg geliefd in de Protestantse Kerk in Nederland, zo blijkt uit een enquête van de IKON (RD van donderdag). Volgens prof. dr. W. Verboom kloppen de tien stellingen.

Artikel 31 - Gereformeerd vrijgemaakten en synodalen

Zo kwam ook 'artikel 31-ers' in zwang als naam voor de kerkleden. In de jaren zestig werd de postale aanduiding gewijzigd in '(vrijgemaakt)'. Bij het vaststellen van een nieuwe kerkorde in 2014 werd nogmaals vastgelegd dat dit slechts een toevoeging aan de officiële naam om verwarring te voorkomen is (indien naar buiten toe de identiteit van de kerken verheldering nodig heeft). [11 Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 1 uitleg. Alleen vanuit het goede perspectief / gezichtspunt kunnen we de Bijbelse leer van verkiezing en verwerping goed bekijken. Dat perspectief of startpunt is de beleving van onze onwaardigheid

13. Predicatie over de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 2, Artikel 5, 6 en 7 Doornspijk - 11 december 2011 14. Predicatie over de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 2, Artikel 8 en 9 Doornspijk - 15 januari 2012 15. Predicatie over de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 34, Artikel 1, 2 en 3 Doornspijk - 22 januari 2012 16 Dordtse Leerregels. HET EERSTE HOOFDSTUK VAN DE LEER ARTIKEL 1 Alle mensen hebben in Adam gezondigd en verdienen Gods vloek en de eeuwige dood. Daarom zou God niemand onrecht gedaan hebben, als Hij besloten had het hele menselijke geslacht aan zonde en vervloeking over te laten en vanwege de zonde te veroordelen Dordtse leerregels De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten

Hoofdstuk 4 van de Dordtse Leerregels, met uitgescheven Bijbelteksten in een vertaling van uw voorkeur 2 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren. Artikel 6 begint om ons te leren hoe het komt dat zoveel mensen zich niet bekeren en niet in Christus geloven. Waar ligt de schuld? Ligt de schuld bij God, of bij ons Dordtse leerregels. Zijnde de vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Verduidelijking. Op de Dordtse Synode (1618-1619) werd de leer van de remonstranten veroordeeld. Meer dan 200 remonstrantse predikanten werden afgezet De Dordtse Leerregels (DL), opgesteld tijdens de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619), zijn nog altijd actueel. In deze uitgave zijn de vaak lange zinnen in stukjes opgedeeld en deze stukjes zijn onder elkaar gezet. Verder zijn onderaan de pagina's synoniemen weergegeven bij verouderde woorden

Hoofdstuk 1 Dordtse-Leerregels

Geloven: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4 uitleg. Hoe kom je nu zover om in Christus te geloven? Daar ging het immers over in paragraaf 2 van hoofdstuk I van de Dordtse Leerregels. Daar geven de bijeenvergaderde synodeleden in paragraaf 3 een antwoord op Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 23. Het offer van Christus, voor wie is dat? Daarover gaan heel wat discussies. De Dordtse Leerregels hebben het er ook over. In het Tweede Hoofdstuk behandelen ze de waarde, kracht, uitgebreidheid en vrucht van Christus' offer, Zijn bloedstorting, aan Golgotha's kruishout 2 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek leren we artikel 1 t/m 4 Boven artikel 1 t/m 4 schrijven we : de schepping en zondeval van de mens De Dordtse Leerregels gaan verder met het spreken over de zekerheid van de uitverkiezing (vlg. artikel 13 en 14 hierboven). Er staat dat het mogelijk is dat iemand het oprecht leven, vertrouwen, een goed geweten nog niet zo sterk bij zichzelf opmerkt 2 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven we : Bewarende liefde Vooraf Voor we aan dit werkboek beginnen, eerst een stukje vooraf. Hoofdstuk 5 heeft 15 hoofdstukken. Deze 15 hoofdstukken gaan allemaal over de volharding van de heiligen. Volharding Wat betekent het woord volharding

Zondag 9 juli 2017 - Hersteld Hervormde Kerk Putten - ds. R. van de Kamp - gelezen Romeinen 7 vers 13-26, Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3 Voorzang: Psalm 127 vers 1 en 2 Gebed, Votum en groet Psalm 6... Lees verder Het gaat in artikel 12 van hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels over hoe God ons wederbaart. Het laatste stukje ervan luidt: zodat al diegenen in wier harten God op deze wonderlijke manier werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en metterdaad geloven 2 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen. Waarom staan deze woorden boven artikel 9 t/m 11? Deze woorden staan er boven omdat het in deze artikelen over het werk van God in de bekering gaat

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 9 uitleg. Hoofdstuk 3 van de Dordtse Leerregels gaat over de wedergeboorte van de mens door God en hoe deze plaatsvindt. In artikel 9 a gaat het over de schuldvraag van het ongeloof:. Dat er velen, door de bediening van het evangelie geroepen, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus, door het. De Dordtse Leerregels toegelicht. Auteur: ds. J.G. Feenstra. 5e druk, 1983 De Dordtse Leerregels of De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten zijn om hun rijke en actuele inhoud ook in deze tijd van veel belang.. Ds. J.G. Feenstra wist zijn diepe kennis van de belijdenisgeschriften op geschikte populaire wijze te verwoorden Dordtse leerregels. Het eerste hoofdstuk van de leer. Artikel 2. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, (Jer. 31:33). En: Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge; Ik zal mijn Geest op uw nakomelingen gieten (Jes. 44:3) Dordtse Leerregels. HET DERDE EN VIERDE HOOFDSTUK VAN DE LEER ARTIKEL 1 De mens is oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen. (Jer. 31, 33). En: Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost (Jes. 44, 3) De Dordtse Leerregels zijn een weerlegging van de Vijf artikelen van de remonstranten, de Dordtse Leerregels worden daarom ook wel de Vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd. De Dordtse Synode was een landelijke synode die bijeengeroepen was door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden om uitspraak te doen over de opvattingen van de remonstranten

Boogaard orgel Bethelkerk Geldermalsen - Orgel - Webshop

Tegen de Dordtse Leerregels worden de meeste aanvallen gericht van hen, die zich toch ook gereformeerd noemen. Zij wekken bij de nietgereformeerden het meeste verzet op. Daardoor biedt de behandeling van deze artikelen de beste gelegenheid om allerlei dwalingen van deze tijd aan te wijzen De Dordtse Leerregels. De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten of Oordeel van de Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619. HET EERSTE HOOFDSTUK VAN DE LEER De goddelijke uitverkiezing en verwerping. ARTIKEL De Dordtse Leerregels (Ds. Vreugdenhil) De inzet van onze Dordtse Leerregels 39 Resultaten. Cached until 27-12-2020 08:15 × RSS Feed. Om u via.

De Bazuin - De Dordtse Leerregels III/IV (2) - Berdien Here

HOOFDSTUK 5 | Artikel 12 Deze zekerheid van de volharding verleidt de ware gelovigen beslist niet tot hoogmoed en zondige zorgeloosheid. Integendeel, hieruit komen voort nederigheid, kinderlijke eerbied, een godvrezend leven, vurige gebeden, standvastigheid in alle strijd, in het kruisdragen en in het belijden van de waarheid en ook blijvende blijdschap in God Preken uit Dordtse Leerregels. Audiopreken Audio/videopreken Leespreken Lezingen Meditaties. Zoekterm. Predikant / spreker. Bijbelboek. Hoofdstuk 1 (DL): Artikel 3-5. De Dordtse Leerregels (Ds. van Eckeveld) Luister De Dordtse Leerregels (Ds. van Eckeveld 31-8-2019 Ds. J.J. van Eckeveld. Hoofdstuk 1 (DL): Artikel. Dordtse leerregels Afgelopen dinsdag aan het eind van de avond nog wat lusteloos langs de televisiekanalen zappend viel ik bij Veronica in een conversatie tussen een man en een prostituée

Artikelen tegen de Remonstranten Remonstrante

In de Dordtse Leerregels staat de leer van de uitverkiezing centraal en wordt de leer van de Remonstranten bestreden. Het is nog steeds inhoudelijk van grote waarde, maar bij velen onbekend. In 2018 is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de belangrijkste Nationale Synode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis plaatsvond In De Dordtse Leerregels heeft dr. W. Verboom dit belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. In dit belijdenisgeschrift staat de leer van de uitverkiezing centraal en wordt de leer van de Remonstranten bestreden. Het is nog steeds inhoudelijk van grote waarde, maar bij vele De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofd­punten uit de Bijbel zijn samen­gevat in de drie belij­de­nis­ge­schriften. Dit zijn de Neder­landse Geloofs­be­lij­denis, de Heidel­bergse Catechismus en de Dordtse Leerregels

De Dordtse leerregels zijn na 400 jaar nog steeds een twistpunt De Nationale Synode in de Dordtse Grote Kerk. Beeld ANP. De eeuwenoude Dordtse leerregels staan een aansluiting van de remonstranten. Onderstaand artikel verscheen in OnderWeg (30 maart). Het blad heeft drie verschillende thema-artikelen over uitverkiezing. Neem een (gratis) proefabonnement om alles te lezen. Wat is de achtergrond van de Dordtse Leerregels, waar gaan ze over, wat is hun functie en zijn ze ook vandaag nog relevant? Een ontdekkingstocht over de vraag of de Leerregels terech De Dordtse Leerregels geven de uitspraken weer van de Synode van Dordrecht (1618-1619) over een aantal onderdelen van de leer van de kerk die in discussie waren gebracht door de zogeheten Remonstranten. Het gaat vooral om de vraag of mensen uit zichzelf kunnen kiezen vóór God of niet (de vrije wil van de mens)

Maar de Dordtse Leerregels functioneren veel meer op de achtergrond. Dat zou in ieder geval wel zo moeten zijn. Want het is een belijdenisgeschrift met grote waarde, niet in de laatste plaats in pastoraal opzicht. Ontstaan. In dit artikel ga ik niet zozeer op de Dordtse Leerregels zelf in, maar vraag ik aandacht voor de tijd waarin ze zijn. Het voorstudiemateriaal bestaat uit de 3 artikelen die ds. L. Heres heeft gepubliceerd in Weerklank. Deze artikelen kunt u hieronder downloaden om te gebruiken als voorstudiemateriaal. Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels - Deel 1; Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels - Deel 2; Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels - Deel 3; 1. In De Dordtse Leerregels heeft dr. W. Verboom dit belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. In dit belijdenisgeschrift staat de leer van de uitverkiezing centraal en wordt de leer van de Remonstranten bestreden. Het is nog steeds inhoudelijk van grote waarde, maar bij velen onbekend

1. artikel Dordtse Leerregels en reactie daarop ..

De Dordtse Leerregels III/IV (1) Onvoorstelbaar heerlijk was de mens in het paradijs. Maar diep is hij gevallen. Verdorven. Hoe kan hij dan toch behouden worden? Vandaag het eerste deel van de verdorvenheid van de mens en zijn bekering tot God waar hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels over gaan. Camouflag Dordtse leerregels « Reactie #2 Gepost op: oktober 31, 2006, 11:31:27 am » Het hangt er maar net van af in welke context het woord 'wereld' gebruikt wordt in de bijbel

Refoweb Dordtse Leerregels voor dummie

 1. Christipedia.nl > Artikelen > D > Dordtse Leerregels, korte samenvatting. Dordtse Leerregels, korte samenvatting Van $1. Inhoudsopgave Geen koppen. Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op
 2. Alles (577) Mattheüs (76) Markus (16) Lukas (109) Johannes (61) Handelingen (52) Romeinen (19) 1 Korinthe (16) 2 Korinthe (7) Galaten (31) Efeze (21) Filippensen (30) Kolossensen (8) 1 Thessalonicensen (4) 2 Timotheüs (5) Titus (3) Filemon (9) Hebreeën (41) Jakobus (8) 1 Petrus (20) 2 Petrus (4) 1 Johannes (7) Judas (2) Openbaring (28
 3. Re: R.D. 10-11-2018 Dordtse Leerregels samen gevat voor jouw. Bericht door Jantje » Wo Nov 14, 2018 10:36 pm Zeg @Ambtenaar, ik heb het over de Bijbelse talen, maar daarmee bedoel ik ook de kennis van de Nederlandse taal, hiermee samenhangend
 4. En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs
 5. Artikel 34a; Artikel 34b; Artikel 35; Artikel 35b; Artikel 36; Artikel 37; Apologetiek-1; Apologetiek-2; Apologetiek-3; Apologetiek-4; Apologetiek-5; Apologetiek-6; Apologetiek-7; Dordtse Leerregels 1; Dordtse Leerregels 2; Dordtse Leerregels 3; Dordtse Leerregels 4; Dordtse Leerregels 5; Dordtse Leerregels 6; Dordtse Leerregels 7; Dordtse.
 6. st bekende belijdenisgeschrift. Tijd dus om na te denken over de waarde ervan voor het dagelijks werk in de klas. Als de Leerregels gelezen worden vanuit dat praktische perspectief, blijken ze verrassend actueel. Zo willen de auteurs de inhoud van de Dordtse Leerregels betrekken op het handelen van christelijke docenten

Artikel delen Cursus Dordtse Leerregels -2. Datum 19 september 2018. Tijd 20:00 - 22:00 uur. Locatie. En dan zou het moeten gaan over de Dordtse Leerregels die tijdens die synode zijn opgesteld. + 31 (0)10 4360543 administratie@remonstrantenrotterdam.n Overzicht van alle artikelen (37) van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die gerangschikt zijn in diverse thema's

Dordtse Leerregels De anti-remonstrantse houding van de Protestantse Kerk werd vastgelegd in de Dordtse Leerregels van 1618-1619. Hierin werden vijf opvattingen van de remonstranten weerlegd Het is daarom niet zo moeilijk om op de vraag of een predikant de Dordtse Leerregels verwaarlozen mag en toch nog gereformeerd mag heten een antwoord te geven. Hier kan kortweg neen gezegd worden. Een predikant, die in prediking en katechisatie duidelijk blijk geeft de leer in de Dordtse Leerregels vervat te verwaarlozen, verzaakt zelfs zijn roeping Dagelijks meditaties en artikelen/Daagliks meditasies en artikels. Startpagina > Preken Dordtse Leerregels. Preken Dordtse Leerregels. Preek Dordtse Leerreëls I,1,2 - Dordtse Leerregels I,1,2. Lezing van de wet 1 Joh 1:5-7 Psalm 31:13,14 (Schakel) Schriflezing:.

Re: R.D. 10-11-2018 Dordtse Leerregels samen gevat voor jouw. Bericht door Ambtenaar » Wo Nov 14, 2018 10:08 pm Herman schreef: Persoonlijk ben ik ook tegen deze versimpeling omdat over de tekst woordelijk gediscussieerd is en de feitelijke weergave dus een theologische lading en consensus heeft We zien het in het gedeelte van de Dordtse Leerregels waar wij nu mee bezig zijn. I,4: Maar zij die het evangelie aannemen en de Verlosser Jezus met een echt en levend geloof omhelzen, worden door Hem van de toorn van God en van de ondergang verlost, en zij ontvangen door hem het eeuwige leven In artikel 5 van hoofdstuk 5 staat: 'Want God, Die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het Lees verder Perseverance of the saints (volharding van de gelovigen) bijbel dordtse leerregels heiligen theologie tulip uitverkiezing volhardin

Stellingen IKON-enquête over Dordtse Leerregels kloppen nie

In De Dordtse Leerregels heeft dr. W. Verboom dit belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. In dit belijdenisgeschrift staat de leer van de uitverkiezing centraal en wordt de leer van de Remonstranten bestreden. Het is nog steeds inhoudelijk van grote waarde, maar bij velen Meer.. Op 16 januari 2019 zal hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels besproken worden in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216), waarin Ds. P. Mulder voorgaat, predikant Gereformeerde Gemeente. Op 13 februari zal hoofdstuk 2 besproken worden in de Julianakerk (Mauritsweg 286), waarin Ds. M. Maas voorgaat, Hervormd predikant

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt - Wikipedi

 1. dordtse leerregels 218. Artikel 4. En hoewel de macht van God, waardoor Hij de ware gelovigen in de genade bevestigt. en bewaart, groter is dan dat zij door het vlees kan worden overwonnen, worden de bekeerden toch niet altijd zo door God geleid en bewogen, dat zij. in bepaalde daden door eigen schuld niet van de leiding van de genade zoude
 2. 86 aanbiedingen in februari - Koop en verkoop dordtse leerregels eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen - Ga ervoor
 3. Met artikel 15 uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels staan we voor één van de diepe en onbegrijpelijke beslissingen van de HERE. God is een God, Wiens gedachten hoger zijn dan die van ons. Hij zegt, dat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3: 9)
 4. Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1
 5. DGK Amersfoort - Dordtse Leerregels
 6. Dordtse leerregels - HOLYHOME

Hoofdstuk 3 en 4 Dordtse-Leerregels

 1. De Dordtse Leerregels - PDF Free Downloa
 2. Dordtse leerregels - GK Zwijndrecht e
 3. De Dordtse Leerregels - 9789492987136 - Herto
 4. Geloven: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
 5. Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 23 - uitle
 6. Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 ..

De Bazuin - Dordtse Leerregels I - Corneel Koste

Dordtse leerregels Hervormde Gemeente Barnevel

Teeuw, Jan Peter - Psalmen voor orgel (2) - Jan Peter
 • Justin timberlake say something clip.
 • Boomhut Veluwe.
 • Thee door de brievenbus.
 • Camping Oostenrijk aan rivier.
 • Wehkamp Sapph.
 • Temperatuur wedstrijdbad KNZB.
 • Review The Square movie.
 • San Felice del Benaco Wat te doen.
 • Minigolf Oudenaarde.
 • Ogen doen raar.
 • Rood t shirt zeeman.
 • Rechtstreekse vluchten Griekse eilanden.
 • Blauwe persoonlijkheid beroepen.
 • Renaissance Hotel Aalsmeer.
 • Graf Jezus.
 • Tivoli Vredenburg Grote Zaal.
 • Heupgordel auto mag dat.
 • Stuwing keizersnede.
 • Hond angstig na sterilisatie.
 • Vanaf wanneer elektrische auto.
 • Brasserie Ocean Oostende.
 • Ziekenwagen Geldermalsen.
 • The oregon trail american settler.
 • Hoe sparen jullie.
 • Bijtelling auto gemaximeerd.
 • Youtube key and peele handshake.
 • Https mijn pictoright nl.
 • Liedje opnemen.
 • Bureau Pedel UvA.
 • Droog gebakken kip Surinaams.
 • Captain Jack Captain Jack.
 • Duikplank synoniem.
 • Pet build necromancer Diablo 3.
 • Industrieel wandrek vierkant.
 • Muurbank maken.
 • Lintworm in longen.
 • S004 fout online tv.
 • Avro lancaster 1/32.
 • Kalknagel laseren België.
 • Marinetrap Suriname.
 • Baby aankleden.