Home

1 Koningen 19 HSV

1 Koningen 19 1 Koningen 19. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 18 Elia en de profeten van de Baäl. 18 1 En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. 2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw.. 1. Sálomo tot koning gezalfd. 1 De koning David nu was oud, wel bedaagd; en zij dekten hem met klederen, doch hij kreeg gene warmte.. 2 Toen zeiden zijn knechten tot hem: Laat ze mijn heer den koning een jonge dochter, een maagd zoeken, die voor het aangezicht des konings sta, en hem koestere; en zij slape in uw schoot, dat mijn heer de koning warm worde 1 Preek 1 Koningen 19:1-18 Broeders en zusters, In de brief van Jakobus lezen we in het 5e hoofdstuk dat Elia slechts een mens was zoals wij. Maar als je het leven van Elia bekijkt zullen we dat waarschijnlijk niet zo gauw zeggen. Want zo gewoontjes is het ook weer niet als iemand een gebed bid 19 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 'De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.' 3 Elia werd bang (19:3) Elia werd bang - Volgens sommige oude vertalingen. MT: 'Elia zag het'. en vluchtte om zijn.

1 Koningen 17 Het eerste boek Koningen. HSV Elia aan de beek Krith. 1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar 19 Maar hij zei tegen haar: Geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek,. HSV Salomo bidt om een wijs hart. 1 Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte: 1 Kon. 7:8 hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van 19 En de zoon dezer vrouw is des nachts gestorven,.

1 Koningen 18 Het eerste boek Koningen. HSV Elia en de profeten van de 19 Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten Adonia wil koning worden Koning David nu was oud en op dagen gekomen. Men dekte hem met dekens toe, maar hij werd niet warm. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: Laat men voor mijn heer de koning e 1 Koningen 13 1 Koningen 13. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 12 Verzoek van Israël om verlichting van lasten. 12 1 Rehabeam . 12:1 . 2 Kron. 10:1 19 Toen keerde hij met hem terug, at brood in zijn huis en dronk water. 20 En het gebeurde,.

1 Koningen 19 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

1 Koningen 19 194 verzen 1-3 Elia slaat op de vlucht 194 verzen 4-8 Onder een bremstruik 196 verzen 9-14 Op de berg Horeb 197 verzen 15-18 Drie opdrachten voor Elia 199 verzen 19-21 De roeping van Elisa 200 1 Koningen 20 205 verzen 1-6 Benhadad belegert Samaria 205 verzen 7-12 Achab raadpleegt de oudsten 20 1 Koningen 22 1 Koningen 22. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 21 19 Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: 22:19 . 2 Kron. 18:18 Job 1:62:1 Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde 1 Koningen 19. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Elia vlucht voor Izebel, vs. 1, enz. Wordt gespijsd en gedrenkt van een engel, 5. Vastende veertig dagen en veertig nachten, komt hij tot den berg Horeb, 8. Alwaar hij zijn nood den Heere klagende, door een bijzondere openbaring van Hem versterkt wordt, 9 19 Zo kwam Bathseba bij koning Salomo om met hem over Adonia te spreken. De koning stond op, ging haar tegemoet en boog zich voor haar neer. Daarna ging hij op zijn troon zitten en liet een stoel voor de koningin-moeder neerzetten en zij ging aan zijn rechterhand zitten 1 Koningen 18 (HSV) 1 En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem. 2 Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen

1 En het gebeurde na vele dagen, dat het woord des HEEREN geschiedde tot Elia, in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan Achab; want Ik zal regen geven op den aardbodem.. 2 En Elia ging heen, om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. 3 En Achab had Obadja, den hofmeester, geroepen; en Obadja was den HEERE zeer vrezende.. 4 Want het geschiedde, als Izebel de. 1 En Hiram, de koning van Tyrus, zond zijn knechten tot Salomo (want hij had gehoord, dat zij Salomo tot koning gezalfd hadden in zijns vaders plaats), dewijl Hiram David altijd bemind had.. 2 Daarna zond Salomo tot Hiram, zeggende:. 3 Gij weet, dat mijn vader David den Naam des HEEREN, zijns Gods, geen huis kon bouwen, vanwege de oorlogen, waarmede zij hem omsingelden, totdat de HEERE hen.

Het eerste boek Koningen. 19 Toen vertelde Achab+ aan Izebel+ wat Eli̱a allemaal had gedaan en dat hij alle profeten met het zwaard had gedood.+ 2 Izebel stuurde daarop een boodschapper naar Eli̱a en liet zeggen: 'De goden mogen me zwaar straffen als je morgen om deze tijd niet net zo dood bent als zij!'* 3 Eli̱a werd bang en vluchtte voor zijn leven.* + Hij kwam in Berse̱ba,+ dat bij. 1 En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard.. 2 Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, als de ziel van een hunner.. 3 Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil, en kwam te.

Just too damn amazing!

1 Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte: # 1 Kon. 7:8 hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de HEERE en de muur rondom Jeruzalem had voltooid 1 Koningen 17 (HSV) 1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, 19 Maar hij zei tegen haar: Geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hijzelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed 1 Koningen 2:3 wet gehoorzaamheid zegen Moge de HEER , onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten 1 Toen # 2 Kron. 5:2 riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de HEERE over te brengen # 2 Sam. 5:9; 6:12,17 uit de stad van David, dat is Sion

1 Koningen 19 - Herziene Statenvertaling (HSV) online

15 5:15-32 2 Kron. 1:18-2:17 5:15 2 Sam. 5:11 Toen (5:15-32) In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 5:1-18. koning Chiram van Tyrus hoorde dat Salomo als opvolger van zijn vader tot koning was gezalfd, stuurde ook hij afgezanten naar hem toe, want hij had met David altijd op vriendschappelijke voet gestaan. 16 Salomo liet hem de volgende boodschap overbrengen: 17 'Zoals u weet. 10 1 10:1-13 2 Kron. 9:1-12 10:1 Mat. 12:42 Luc. 11:31 De roem van Salomo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. 2 Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle.

HSV - 1 Koningen 1 - Het eerste boek Koningen

16 Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor. 17 De eerste vrouw vertelde: 'Staat u mij toe, heer, deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. In dat huis heb ik in haar bijzijn een kind ter wereld gebracht. 18 Drie dagen later kreeg ook zij een kind. Wij waren daar samen; er was niemand anders in huis, alleen wij tweeën. 19 Maar haar kind is 's nachts doodgegaan, want zij was. 1 Koningen 19. Elia gaat naar de berg Horeb 1 Achab vertelde aan Izebel wat Elia had gedaan en dat Elia alle profeten had gedood. 2 Toen stuurde Izebel een boodschapper naar Elia die hem moest zeggen: Ik zweer bij de goden dat jij morgen net zo dood zal zijn als die profeten 1 Koningen 19:10 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om... Read verse in Statenvertaling (Dutch 1 Koningen 19:4-8 Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder, en sli... Read verse in Statenvertaling (Dutch 1 Koningen 19:3 Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil, en kwam te Ber-seba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Read verse in Statenvertaling (Dutch

1 Koningen 19 (NBV) - EO

 1. 1 Koningen 19:9-13 En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Isr... Read verse in Statenvertaling (Dutch
 2. 1 Koningen 19:1-21—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen
 3. 1 Koningen 1 » De Boeken der Koningen verhalen over de periode tussen ca. 960 en ca. 597 v.C., van de laatste dagen van koning David tot aan de wegvoering van de koningen Jojachin en Zedekia in de Babylonische ballingschap
 4. 1 Koningen 19; Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift — met studieverwijzingen Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. 1 Koningen 19:1. Verwijstekste

1 Koningen 19:11. SV: En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den HEERE henen; [doch] de HEERE was in den wind niet;. Preek 1 Koningen 19:14-21: Zo ging hij van daar en vond Elisa. Daarna stond hij (Elisa) op, en volgde Elia na, en diende hem. Thema preek 1 Koningen 19 (11): Roeping Elisa. Een ervaren knecht en een jonge broeder 1. Elia: Hoe de Heere Elia leidt om Hem te dienen en te vrezen 2. Elisa: Hoe de Heere Elisa leidt om Hem te dienen en te vrezen. PDF. Elia op de Horeb, verhaal uit 1 Koningen 19:1-21 Koningen Elia Elia ziet het niet meer zitten. Hij is doodop van het voortdurend vluchten. Bovendien breekt zijn werk onder zijn handen af, het is vechten tegen de bierkaai. Wat hij nodig heeft om verder te kunnen is aards voedsel. Binnenkort mag. Preek over 1 Koningen 19,19-21: Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars, Nog even en de zomervakantie zit er op. Als je scholier bent ga je straks weer naar school. Misschien voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Vanuit de basisschool heb je een advies mee gekregen welke richting het best bij je past 1 Koningen 19 En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent d... Read verse in Statenvertaling (Dutch

HSV - 1 Koningen 17 - Het eerste boek Koningen

Deze toelichting op het bijbelboek 1 Koningen is bedoeld als een hulp bij persoonlijke studie van dit bijbelboek. Ieder die er gebruik van maakt, wordt aangeraden dat te doen op dezelfde wijze als de Joden in Beréa naar de uitleg van het Woord luisterden: Zij ontvingen het Woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren () Schriftlezingen: 1 e lezing 1 koningen 19: 1-18 NBV. 1 Achab vertelde Izebel alles wat Eliahad gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 'De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.' 3 Elia werd bangen vluchtte om zijn leven te redden

HSV - 1 Koningen 3 - Het eerste boek Koningen

 1. 1 Koningen 19: 4 - 8. 1 Koningen 19. 4. Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5
 2. 1 Koningen 19; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Inhoud 1 Koningen. Elia vlucht voor woedende Izebel.
 3. 1 Koningen 19. 19:1 En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard. Literatuur
 4. 1 Koningen 2:3 En neem uw plicht jegens de H ere , uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt
Taylor, GPPT - CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12

1 Koningen 19:4 . SV: Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen 1 Predikatie ds. A. A. Egas Christelijke Gereformeerde predikant te Nieuwkoop en Vianen Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk te Alphen aan den Rijn Datum: zondag 15 november 2015 Votum en groet Zingen Psalm 72 vers 6 Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 108 vers 1 Schriftlezing: 1 Koningen 19 vers 1 tot 18 Gebed Zingen Psalm 77 vers 5 en

Tijdens de regering van koning Salomo kwam er een koningin uit het zuiden op bezoek, afkomstig uit het land Seba (SV: Scheba; HSV: Sjeba). Deze gebeurtenis staat opgetekend in 1 Koningen 10:1-13 en 2 Kronieken 9:1-12. Over dit bezoek zijn later veel legenden ontstaan Gemaakt door #Paul Stam. Seizoen 2017-2018: HSV 19-1 - Kolping Boy's 19-1 (comp.* 5-1 1 In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. 2 En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van.. 1 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!. 2 Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:. 3 Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is

1 Koningen 19:13 . SV: En het geschiedde, als Elia [dat] hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk De grote hoer | verzen 1-4 227 De verborgenheid verklaard | verzen 5-10 233 De koningen en het beest tegen de hoer | verzen 11-18 238 Openbaring 18 242 Gaat uit van haar, Mijn volk | verzen 1-10 242 De rijkdom van Babylon verwoest | verzen 11-24 249 Openbaring 19 255 De bruiloft van het Lam | verzen 1-8 255 De hemel gaat open | verzen 9-15 26 het boek van de kronieken van de koningen van Israël (1 Koningen 14:19; 15:31; 16:14, 20, 27, etc.). Tijdsbestek. De datum van de oorsprong van deze boeken hangt samen met de vraag naar de auteur. Mogelijk lag deze datum. 1 Moab kwam na de dood van Achab tegen Israël in opstand. 2 Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek, dat in Samaria was, en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen: Ga, raadpleeg Baäl-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van de..

Video: HSV - 1 Koningen 18 - Het eerste boek Koningen

1 Koningen 2:3 - HSV En neem uw plicht jegens de H ere , uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt Koning & Keizer vissen. Hengelsportvereniging ESOX Koning & Keizervissen 2021 Koning & Keizervissen. Er worden weer 5 wedstrijden gevist. Deze wedstrijden zullen allemaal weer plaatsvinden op Donderdagavond. Wedstrijddatums. 1 e wedstrijd Donderdag 17 Jun 1 Koningen 19:10 . SV: En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen 4 1 Salomo regeerde over heel Israël. 2 Dit waren zijn raadsheren: Azarja, de zoon van Sadok, was priester; 3 Elichoref en Achia, de zonen van Sisa, waren hofschrijver; Josafat, de zoon van Achilud, was kanselier; 4 Benaja, de zoon van Jojada, was opperbevelhebber van het leger; Sadok en Abjatar waren priester; 5 Azarja, de zoon van Natan, stond aan het hoofd van de stadhouders; de priester.

1 Zo was koning Salomo koning over heel Israël.. 2 Dit waren de vorsten die hij had: Azaria, de zoon van Zadok, was de priester,. 3 Elihoref en Ahia, de zonen van Sisa, waren schrijvers. Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier. 4 Benaja, de zoon van Jojada, ging over het leger, en Zadok en Abjathar waren priesters.. 5 En Azaria, de zoon van Nathan, ging over de opzichters, en Zabud, de. 2 Koningen 19. Hizkia vraagt God om hulp 1 Toen koning Hizkia hoorde wat de Rabsake had gezegd, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet, deed rouwkleren aan en ging de tempel van de Heer binnen. 2 Hij stuurde de hofmaarschalk Eljakim,. Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. J.S. van der Net: 1 Koningen 7:25 : 09-08-2008: Ds. P. den Butter: 1 Koningen. 1 Koningen 22; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Inhoud 1 Koningen. Josafats bondgenootschap met Achab (1-12

1 Koningen 1 HSV Bijbel YouVersio

2 Koningen 19:29-37. Na dat gebed ontvangt hij via de profeet Jesaja een bemoedigende boodschap: De koning van Assyrië is een wild paard. Nu raast hij nog, maar binnenkort zal hij door God getemd worden! De profeet kondigt aan, dat het land weer zal opleven na de kaalslag door de Assyrische legers Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid. Accepteer cookie 1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers; 3 Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Ara.. 2 Koningen 20 - HSV > Herziene Statenvertaling (HSV) HSV . Vergelijk Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik.

1 Koningen 13 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

2 Koningen 20:5 Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE , de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan 1 Koningen 14:19 Statenvertaling (SV1750). Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, hoe hij gekrijgd, en hoe hij geregeerd heeft, ziet, die zijn geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel 1 Koningen 19 Het Boek 1 Koning Achab vertelde koningin Izébel wat Elia had gedaan en hoe hij de profeten van Bal had afgeslacht. 2 Daarop stuurde zij een bode naar Elia met de volgende boodschap: U doodde mijn profeten en nu zweer ik bij de goden, dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven, zoals u dat bij mijn profeten hebt gedaan 1 Koningen 19:19 Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem

1 Koningen 14 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

1 Koningen 19, 9a . 11-16: God en Elia De tekst Dichter bij de tijd (Bewerking: C. Leterme) De profeet Elia ging hij een grot binnen en bleef er overnachten. Toen vroeg God: 'Wat doe je hier, Elia?' Elia zei: 'Ik heb me heel hard heb ingezet voor U. Maar de Israëlieten hebben uw verbond vertrappeld, uw altaren omgeduwd en uw profeten. 1 Koningen 19:19-21. Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem 1 Koningen 19: 19 - 21. 1 Koningen 19. 19. Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem. 20 1 Ahab told his wife Jezebel what Elijah had done and that he had killed the prophets. 2 She sent a message to Elijah: You killed my prophets. Now I'm going to kill you! I pray that the gods will punish me even more severely if I don't do it by this time tomorrow Berichten over 1 Koningen 19 geschreven door edwinvandenbelt. Weerklank psalm 103: 1, 2 Psalm 130: 1 Psalm 130: 2 Schriftlezing 1 Koningen 19: 1-8 Psalm 61: 1, 2 Preek 1 Kon.19: 7b Psalm 61: 3, 4, 7 Lezing Avondmaalsformulier Gezang 328: 1, 2 (Weerklank) Aan de tafel Gezang

1 Koningen 19:4. De fout van de grote profeet Elia bestond daarin dat hij in een ogenblik van bijzonder gevaar op zichzelf zag. In de strijd van het geloof heeft hij op God vertrouwd en een unieke overwinning behaald De Heer zei tegen Elia: 'Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.' Toen kwam de Heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm. [ 1: En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, 1) die hij gedood had, te weten al de profeten, 2) met het zwaard.; 2: Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij 3) de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, 4) als de ziel van een hunner. 3: Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil.

1 Koningen 19 1: En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard. 2: Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, als de ziel van een hunner.; 1 Koningen 19 vers 19 - 21 Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem 1 Koningen 19: 11 - 17. 1 Koningen 19. 11. En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de.

Herpes infections are very common. Fifty to 80 percent of American adults have oral herpes (HSV-1), which causes cold sores or fever blisters in or around the mouth. Genital herpes, caused by HSV-1 or HSV-2, affects one out of every six people in the U.S. age 14 to 49. Genital herpes infections can. Duitsland - Hamburger SV - Resultaten, programma's, selectie, foto's, videos en nieuws - Soccerwa 1 koningen 19 Wat Elia's burn-out ons wel en niet leert over God. Alain Verheij Blog 21 maart 2016 1 koningen 18, 1 koningen 19, elia, karmel 0 reacties. In een populair bijbelverhaal heeft de profeet Elia een burn-out 1 Koningen 19:7 . juli 2020. De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.' Maandtekst. december 2020. Jesaja 58:7 . Is.

25 mei 2014 9:30 uur 1 Koningen 19:7. Voorganger: Dr. P.C. Hoek. Series: Gastpredikanten 2014 Getagd met 25 mei 201 Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. L.M. Jongejan: Genesis 15:1 : 08-08-2008: Ds. M. van Kooten: Genesis 16:8-1 A topical Bible which shows the most relevant Bible verse for each topi 1 Koningen 19:13 En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier, Elia

1 Koningen 11 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

1 Koningen 19:12 En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte 2 Koningen 19:29-37. Na dat gebed ontvangt hij via de profeet Jesaja een bemoedigende boodschap: De koning van Assyrië is een wild paard. Nu raast hij nog, maar binnenkort zal hij door God getemd worden! De profeet kondigt aan, dat het land weer zal opleven na de kaalslag door de Assyrische legers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22: 1): En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, 1) die hij gedood had, te weten al de. 1 Koningen 18:19 . SV: Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israel op den berg Karmel, en de vierhonderd en vijftig profeten van Baal, en de vierhonderd profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten

Overweging 7 augustus 2011 1 koningen 19 9a-13a. Mattheus 14, 22-33. Bij de geboorte van een kind of de periode van in verwachting zijn. heb je als ouders dromen en wensen over het toekomstigeleven van je kind. Een plezierige, onbezorgde jeugd. Veel vriendjes en/of vriendinnetjes. Dat je als ouder je kind zult begrijpen en aanvoelen HSV Lotus Vulgaris Doornenburg. Hengelsport. Menu. Home; De uitgifte van contributie kaarten en administratie zal enige vertraging op lopen,ook al vanwege Covit 19, leden die al in januari /februari willen gaan De weergoden waren de voormalige Koningen aardig gezind tijdens het vissen om de titel Keizer 2020. maar toch waren er maar. 1 Korinthiërs 1 19 Aan de gemeente van God in | verzen 1-3 19 Rijk in Hem (HSV). 13 Oude Testament Thora Gn - Genesis Ex - Exodus Lv - Leviticus Nm Jz - Jozua Ri - Richteren Ru - Ruth 1Sm - 1 Samuel 2Sm - 2 Samuel 1Kn - 1 Koningen 2Kn - 2 Koningen 1Kr - 1 Kronieken 2Kr - 2 Kronieken Ea - Ezra Ne - Nehemia Es - Esther Poëtische. De koningen der Belgen zijn grondwettelijk en natuurlijke nakomelingen in rechte lijn van Leopold van Saksen-Coburg en Gotha.Toen België nog tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden behoorde heeft het één koning, namelijk Willem I der Nederlanden, gehad die tot deze familie behoorde.Daarmee zijn de volgende personen Koning der Belgen geweest

16 oktober 2016 Tekst: 2 Koningen 5:1-19 Voorganger: Ds. B.A. Dubbelda The Herpes Simplex Virus comes in two forms: HSV-1 and HSV-2. HSV-1 is responsible for causing oral herpes and HSV-2 is responsible for causing genital herpes. Learn more about the symptoms. Elia leefde tussen goddeloze mensen, een afvallige koning en moordzuchtige priesters, maar hij was niet alleen. Kom erachter hoe Jehovah zich bekendmaakte als de enige ware God en hoe hij dat nu nog steeds doet. Gebaseerd op 1 Koningen 16:29-33; 17:1-7; 18:17-46 en 19:1-8 (HSV) De Refaïetische koning Og regeerde in de steden Astharoth-Karnaïm en Edreï in Basan. Hij was van de overgebleven Refaïeten. De Schrift duidt hem aan als Og, de koning van Basan. Hij werd door de Israelieten verslagen. De 3:11 Want alleen Og, de koning van Basan, was van de rest van de Refaïeten overgebleven Herpes Simplex: Herpes Type 1 en 2 Herpes simplex virussen — meer algemeen bekend als herpes — zijn ingedeeld in twee typen: Herpes type 1 (HSV-1, orale herpes, koortslip); en Herpes type 2 (HSV-2, of genitale herpes).; Meestal veroorzaakt herpes type 1 zweertjes rond de mond en lippen, ook bekend als koortsblaasjes of koortslip

Openbaring 19 HSV Bijbel YouVersio

Hoofdleider JO 19: Danny Snijder: 06-22223803: hoofdleider-jo19@vvhsv.nl: HSV JO 19-1: Tom Leering: 06-23337957: tom.leering@gmail.com: HSV JO 19-2: Kevin Jadoul: 06-24428503: kevinheiloo@hotmail.com: HSV JO 19-3: Ton Mosheuvel: 06-21858808: tmosheuvel@icloud.com: Jose van Huet: josevanhuet@gmail.com: Hoofdleider JO 17: Danny Snijder: 06. Zondag 19 juli viste HSV Ons Genoegen de tweede wedstrijd van het seizoen. Vanwege vakanties moest een aantal vaste klanten verstek laten gaan. Er deden ook wat nieuwe wedstrijdvissers mee, waardoor er 24 deelnemers aan de start stonden. Lees verde Ger de Koning Middelburg, herzien 2019. Inleiding op 2 Koningen. Zoals is opgemerkt bij de inleiding op 1 Koningen, vormen de boeken 1 Koningen en 2 Koningen in het Hebreeuwse Oude Testament één boek. Dat de beide boeken één boek vormen, blijkt wel duidelijk uit de overgang van 1 Koningen naar 2 Koningen 1 Elia bleef daar een poos wonen. Het had inmiddels al drie jaar niet geregend. Toen zei de Heer tegen Elia: Ga naar koning Achab. Ik zal het weer laten regenen. 2 Elia ging naar koning Achab. Er was inmiddels grote hongersnood in Samaria. 3 Daarom had koning Achab zijn hofmaarschalk Obadj

1 Koningen 21. 21:1 Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth, een Jizreeliet, een wijngaard had, die te Jizreel was, bij het paleis van Achab, den koning van Samaria. Literatuur 1 Koningen 22. 22:1 En zij zaten drie jaren stil, dat er geen krijg was tussen Syrie en tussen Israel. 22:2 Maar het geschiedde in het derde jaar, als Josafat, de koning van Juda, tot den koning van Israel afgekomen was, 22:3 Dat de koning van Israel tot zijn knechten zeide: Weet gij, dat Ramoth in Gilead onze is HSV Ons Dobbertje: Viswedstrijd Koning 1. zaterdag 24 april 2021 - 13:00: 17:00 Onlangs, 13 januari 2021, is er 1 foto toegevoegd bij de #Miniatuuroptocht van #Wellerlooi https:. Welkom op de website van de Hilversumse Sport Vereniging (HSV) Wasmee Koningen; Rooster 2021; Rooster LvM 2021; Wedstrijdcommissie; Foto's; Links & Video's. Interesante links; Filmpjes HSV 't Voorntje. Guido vangt karper en zeelt; Vissen in Grubbenvorst; Vissen met de method feeder; Vissen met de matchhengel; Vissen met de stok in de winter; Vissen met PVA aan de feeder; Karper vangsten Sam van Schaik; Contac

1 Koningen 22 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

1 Koningen 8: 29: Over het huis, de plaats waarvan U gezegd hebt: Mijn naam is er. Introductie op het Bijbelgedeelte Een kerkgebouw is meestal herkenbaar als kerk. Stel je voor dat je Oldebroek niet zou kennen en je voor het eerst door Oldebroek rijdt, dan zouden de dorerk en de Maranathakerk herkenbaar zijn als kerk Algemene informatie Koningin Julianalaan 1 t/m 19. Koningin Julianalaan 1 t/m 19 lig in Gorinchem binnen de gemeente Gorinchem in de provincie Zuid-Holland. Koningin Julianalaan is gelegen in de buurt Haarwijk West en hoort ook bij de wijk Wijk 04 haarwijk in de gemeente Gorinchem. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t.

1 Koningen 19 - Statenvertaling met kanttekeninge

Koningen 1. 19: 9-18 - Rob Cassuto. Elia in de grot Door Rob Cassuto In Tora en Tenach wordt meermalen gerept van ijver voor de Eeuwige. Op het eerste gezicht lijkt dat een prijzenswaardige motivatie. Toch blijkt die ijver vaak een heikele zaak

 • Tuinpoorten Bekaert.
 • Dagritmekaarten thuis kopen.
 • Bonte rammen te koop.
 • Lengte Vietnam.
 • The Kite Runner.
 • LEGO DC Super Villains Xbox One.
 • Easy home exercises.
 • 550 Email blocked by b barracudacentral org.
 • Placenta operatief verwijderen.
 • Voorvleugel F1 kopen.
 • Miss Holland 1975.
 • Doorvaartbreedte bruggen Amsterdam.
 • Joel Last of Us actor.
 • Binnenkant kweekkast.
 • Minigolf Oudenaarde.
 • Travel Magazine Nederland.
 • Permanente make up velp.
 • Beta gala Nijmegen.
 • Hamilton Khaki Field Mechanical review.
 • Hoeveel weegt 1 paranoot.
 • Vooroordelen tattoos.
 • Projectbeheersing Excel.
 • RTV Noord Holland.
 • Screenshot Samsung A7.
 • Beste warme chocolademelk.
 • Hoogslaper Jop leenbakker.
 • Wat te doen bij benauwdheid corona.
 • Finland Kaart.
 • ADHD flirten.
 • Beste cognac prijs kwaliteit.
 • Tonsillectomie volwassenen ervaringen.
 • Niall Horan Amelia.
 • Dagmenu zwangerschap.
 • Synonym to influence.
 • Kat plastic allergie.
 • Bimatoprost wenkbrauwen.
 • Welke bv is jarig op 25 december.
 • Duizendblad bijwerkingen.
 • Theatercafé Maastricht.
 • Racefiets frame Specialized.
 • Smiley maken.